Sjednice Gradskog vijeća

14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 9.6.2010.

Dana 08.06.2010. održana je 14. redovna sjednica Gradskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali o prijedlozima Odluke o porezima Grada Buja,Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Buja, Odluke o osnovicama i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buje i Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o prodaji nekretnina.

Sve su Odluke donesene jednoglasno osim Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Buja za koju je glasovalo 11 vijećnika a 4 ih je bilo suzdržano. Važno je za napomenuti da su vijećnici donijeli Zaključak kojim se prihvaća Izvješće revizije za 2009. godinu.

Sve navedene Odluke objavljene su u Službenim novinama Grada Buja 8/10 pod SLUŽBENE NOVINE na ovoj veb stranici.

Istaknuto