Ostali natječaji

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2012/2013

Objava: 3.9.2012.

Republika  Hrvatska – Repubblica di Croazia
Istarska županija – Regione Istriana
Grad Buje – Città di Buie

Temeljem članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09), točke 2. i 3. Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2012/2013 («Službene novine» Grada Buja broj 5/12), Gradonačelnik Grada Buja raspisuje

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2012/2013

I

U školskoj/akademskoj godini 2012/2013 Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima) a sukladno odredbama točke II Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 5/12).

Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine godine.

Stipendija za studente sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćuje se za razdoblje od 1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

II

Po isteku Natječaja, Povjerenstvo za dodjelu stipendija sukladno članku 15. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09) i u skladu s ovim Natječajem izraditi će za svaku grupu kandidata iz točke I (A, B, C i D) odnosno rang listu učenika (A), rang listu studenata (B), rang listu učenici (C) i rang listu studenti (D).

Na osnovi rang lista kandidata Povjerenstvo predlaže izbor stipendista a donošenjem Zaključka  Gradonačelnika Grada Buja na izbor stipednista i na temelju Rješenja i odobrenoj stipendiji s učenicima/studentima (odnosno s njihovim roditeljem ili starateljem) sklapa se Ugovor o stipendiranju.
Iznos stipendije, način i rokovi isplate te obveze stipendista bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između davatelja i korisnika stipendije.

III

Pravo na stipendiju ostvaruju redoviti učenici i redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Buja a za nastavak školovanja u srednjim školama i na sveučilištima izvan područja Grada Buja.

IV

Uz ispunjeni obrazac - molbu za stipendiju kandidati prilažu:

 1. Preslika svjedodžbe ili indeksa prethodne školske/akademske godine iz koje je razvidan broj kolegija i pripadajuća ocjena (predočenje izvornika ili ovjerenog preslika dostavlja se na zahtjev Povjerenstva)
 2. Uvjerenje/potvrda škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2012/2013
 3. a) Potvrda-Uvjerenje ili druga isprava o prosječnom isplaćenom osobnom dohotku (posljednjih šest mjeseci isplaćenog osobnog dohotka), za sve članove zajedničkog domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama
  b) Rješenje Porezne uprave Umag - Potvrda o visini dohotka (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2011.)
  c) Potvrda-Dokaz o dohotku od ostalih samostalnih djelatnosti-u razdoblju veljača-srpanj (prihodi od imovine, prihodi po ugovoru o djelu, od autorskih honorara, obrta, slobodnih zanimanja, prihodi po osnovi dohotka ostvarenog iznajmljivanjem soba i apartmana, članstva u nadzornim odborima, dohotka po osnovi dividende za vlasnike dionica itd.), za sve članove zajedničkog domaćinstva podnositelja prijave.
  d) Dokaz o posljednoj isplaćenoj mirovini članova zajedničkog domaćinstva
 4. Potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenim roditeljima-starateljima, odnosno ovjerena izjava kod javnog bilježnika da je roditelj-staratelj nezaposlen
 5. Potvrda o prebivalištu za sve članove zajedničkog domaćinstva
 6. Potvrda Upravnog odjela za opće poslove, Odsjek za proračun i financije Grada Buja za sve članove zajedničkog domaćinstva da nemaju dugovanja prema Gradu Buje po bilo kojoj osnovi
 7. Ostale potvrde
  a) potvrda o upisu u učenički ili studentski dom
  b) potvrda o statusu samohranog roditelja
  c) potvrda o teško bolesnom članu obitelji
  d) potvrda o školovanju drugog člana uže obitelji (brat, sestra)  izvan područja Grada Buja
  e) isprave i dokumentacija o sudjelovanju na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja/studiranja (ako ih podnositelj prijave ima), kao i za priznanje fakulteta ili drugo izvan fakultetsko stručno priznanje (rektorova nagrada)
  f) potvrda o oslobađanju od polaganja mature
  g) dokaz da je dijete hrvatskog branitelja,
  h) dokaz da je dijete bez jednog i/ili oba roditelja, dijete sa utvrđenim pravom na pomoć za uzdržavanje
 8. Naziv banke i broj žiro računa učenika/studenta (za doznaku stipendije).

Obrazac- molba za stipendiju može se preuzeti u gradskoj upravi Grada Buja.
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata kao i Obrazac-molba dostupni su i na službenim stranicama Grada Buja  www.buje.hr

Dodatne informacije u svezi provedbe ovog Natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove Grada Buja na telefon 772-122 ili 772 128 interni 107.

V

Prijave na Natječaj s molbom za stipendiju i  traženom dokumentacijom iz točke IV ovog Natječaja dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

Grad Buje
Upravni odjel za opće poslove
Odsjek za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo
s naznakom
«NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA-ne otvaraj» odn.
«NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA-ne otvaraj»
Istarska 2, 52460 Buje

Prijave na Natječaj dostavljaju se:

 • a) za učeničke stipendije u razdoblju od  20. kolovoza zaključno do 20. rujna 2012.
 • b)za studentske stipendije u razdoblju od  01. listopada zaključno do 31. listopada  2012.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Klasa: 604-01/12-01/04
Urbroj: 2105/01-01/01-12-3
Buje, 02.07.2012.

Gradonačelnik - Il Sindaco
Edi Andreašić

Documenti

Istaknuto