Listino prezzi

Objava: 5.3.2013.
Grad Buje je 01. listopada 2009. godine, donijelo O D L U K U o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Buja. Istom Odlukom (članak 5.) određeno je: Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,50 kuna po stranici (format A4). U slučaju dostavljanja ovlašteniku preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine. Člankom 6. određeno je: Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Grada Buja broj: 2402006-1804200004, model 24, poziv na broj: 7706-(broj zahtjeva iz upisnika), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Istaknuto