NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 12.09.2018.

Objava: 13.9.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na lokacijama K.O. Brdo, Krasica, Kućibreg i Momjan. Natječaj traje od 12.09.2018. do 26.09.2018.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 09.07.2018.

Objava: 9.7.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: Šaini, Trkusi, Donje Baredine, Kućibreg, Dugo Brdo, Brešani i Momjan.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija

Objava: 5.4.2018.
Gradsko vijeće Grada Buja dana 28.03.2018. godine raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poslovne zone Mazurija, te se na prodaju izlažu slijedeće nekretnine: Katastarska čestica 294/2 –dio i 294/1 –dio, 294/4-dio...

Istaknuto