NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 09.07.2018.

Objava: 9.7.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: Šaini, Trkusi, Donje Baredine, Kućibreg, Dugo Brdo, Brešani i Momjan.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija

Objava: 5.4.2018.
Gradsko vijeće Grada Buja dana 28.03.2018. godine raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poslovne zone Mazurija, te se na prodaju izlažu slijedeće nekretnine: Katastarska čestica 294/2 –dio i 294/1 –dio, 294/4-dio...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 02.02.2018.

Objava: 2.2.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: Katastarske čestice 1094/1; 188 zgr., 189 zgr. i 191 zgr.; 1959/1, 1959/2.

Istaknuto