Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija

Objava: 5.4.2018.
Gradsko vijeće Grada Buja dana 28.03.2018. godine raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poslovne zone Mazurija, te se na prodaju izlažu slijedeće nekretnine: Katastarska čestica 294/2 –dio i 294/1 –dio, 294/4-dio...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 02.02.2018.

Objava: 2.2.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: Katastarske čestice 1094/1; 188 zgr., 189 zgr. i 191 zgr.; 1959/1, 1959/2.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 03.11.2017.

Objava: 3.11.2017.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: - katastarske čestice 2291/2 u 38/40 dijela; 121 zgr. u 148/192 dijela; 630/4; 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1507/1, 1507/2, 1507/3 i 1508.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 02.11.2017.

Objava: 2.11.2017.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: - katastarske čestice 250/1 zgr, 931/3, 457/1 zgr., 58/4 zgr., 98 zgr., 78/4 zgr., 24/2, 262 zgr., 489... Natječaj traje od 02.11.2017. do 09.11.2017.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta - k.č.br. 1758 u k.o. Krasica

Objava: 20.10.2017.
O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 1758 u k.o. Krasica, voćnjak „Gobci“, površine 330 m2 (0, 0330 ha), upisana u ZK uložak br. 933, tržišna cijena iznosi 6.091,80 kn.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - K.O. Buje k.č.br. 1804/17

Objava: 2.10.2017.
Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 1804/17 u k.o. Buje, voćnjak i oranica „Korelj“, površine 1058 m2 (0,1058 ha), tržišna cijena iznosi 22.556,56 kn.

Istaknuto