BADNO PER LA LOCAZIONE DI VANI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI BUIE -20.04.2016.

Objava: 20.4.2016.
Ai sensi dell'art. 6 della Legge sulla locazione e la vendita d vani ad uso commerciale (GU num. 125/11), dell'art. 65 dello Statuto della Città di Buie (Gazzetta Ufficiale della Città di Buie num. 11/09, 05/11, 11/11 e 03/13), degli articoli 3 e 5 della Decisione per la concessione di locazione di vani ad uso commerciale (Gazzetta Ufficiale della Città di Buie, num. 12/10) il Sindaco della Città di Buie, il giorno 18 aprile 2016 , ha emanato il BADNO PER LA LOCAZIONE DI VANI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI BUIE. Le offerte per il Bando di concessione della locazione di vani ad uso commerciale di proprietà della Città di Buie, vengonoe presentate in busta chiusa. Il bando dura 8 giorni, dal 24/04/2016 al 28/04/2016.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada buja

Objava: 19.5.2015.
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 18. svibnja 2015. godine raspisuje N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj traje 8 dana od 19.05.2015. do 27.05.2015.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 2.3.2015.
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 26. veljače 2015. godine raspisuje N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj za zakup poslovnih prostora u vl. Grada Buja traje 8 dana od 02.03. do 10.03.2015.

Natječaj za zakup javnih površina – Dani grožđa 2014.

Objava: 2.9.2014.
Produžuje se rok za dostavu ponuda određen Odlukom o visini naknada i uvjetima ponude za zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „Dani grožđa 2014.“ od 19.08.2014., Klasa:023-05/14-01/08, Urbroj:2105/01-01/01-14-3, na način da se rok produžuje do petka 12. rujna 2014. godine.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 27.08.2014.

Objava: 28.8.2014.
Gradonačelnik Grada Buja, dana 27. kolovoza 2014. raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda: 1. Buje, Trg J.B.Tita 6 - 45,00m², 2. Buje, 1. svibnja 5 - 28,00 m², 3. Buje, 1. svibnja 7 - 45,00 m², 4. Buje, 1. svibnja 8 - 25,03 m², 5. Buje, 1. svibnja 13 - 9,68 m², 6. Buje, Trg J.B. Tita 18 - 63,67 m², 7. Marušići - 70,00 m², 8. Buje, Rudine - 14,00 m² (...)

Istaknuto