Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Buja do iskorištenja raspoloživih sredstava

Objava: 27.11.2014.

Na temelju „Pravilnika za provedbu Javnih natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama na području Grada Buja“,  dana 27. studenoga 2014. raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BUJA
DO ISKORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA


1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je javno prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Buja u 2014. godini kojeg sufinancira Grad Buje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond). Za navedeni projekt Fond je osigurao i odobrio financijska sredstva u iznosu od 400.000,00 kn, a Grad Buje u iznosu od 100.000,00 kn.

Obiteljska kuća je građevina bruto površine do 400 m2, koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju, ima maksimalno 2 stambene jedinice te je izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici.  
Predmet ovog Javnog natječaja nisu obiteljske kuće:
-    čija je gradnja u tijeku i
-    za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do okončanja postupka.

Pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se troškovi nabave opreme i izvođenja radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti, a nastali su nakon objave ovog Javnog natječaja uz uvjet provjere početnih/zatečenih stanja terenskim pregledom.

Opravdani troškovi na koje se odnosi ovaj Javni natječaj smatraju se:

A.1. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće - fasade (U≤0,4 W/m²K za vanjski zid);
A.2. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - krovišta (U≤0,25 W/m2K za krov i strop prema negrijanom prostoru);
A.3. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - pod (U≤0,45 W/m2K za pod    prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora);
A.4. Zamjena postojeće vanjske građevne stolarije (U≤1.1 W/m²K za staklo, U≤1.6 W/m²K za cijeli prozor);
A.5. Ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla radi povećanja energetske učinkovitosti sustava grijanja;
A.6. Ugradnja uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)
A.7. Izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

U slučaju primjene mjera energetske učinkovitosti kojima se smanjuju energetske potrebe obiteljske kuće (A.1. do A.4.) podnositelj prijave mora osigurati izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

Detaljan opis opreme i radova koji čine opravdane troškove dan je Pravilnikom za provedbu Javnih natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama na području Grada Buja /Službene novine Grada Buja 6/14/ - dalje u tekstu: Pravilnik.

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdani trošak.

2. VISINA UDJELA SUFINANCIRANJA

Fond temeljem Javnog poziva za korištenje sredstava za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (EnU), nepovratnim novčanim sredstvima sufinancira do 40% opravdanih troškova ulaganja (A.1. do A.7.) odnosno do 30.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući.

Grad Buje za mjere povećanja energetske učinkovitosti sufinancira do 10% opravdanih troškova ulaganja, odnosno do 7.500,00 kn (s PDV-om) po obiteljskoj kući.

Korisniku će se prema ovom Javnom natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja do 50% opravdanih troškova ulaganja.
Cjelokupne troškove stručnog nadzora kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer pokriva Grad Buje.

3. KORISNICI SREDSTAVA
    
Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Buja i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava).
Prebivalište Korisnika sredstava mora biti na adresi obiteljske kuće koja je predmet ulaganja, a koja se nalazi na području Grada Buja.

Pojedina fizička osoba može zatražiti sufinanciranje odnosno podnijeti prijavu za jednu, više ili sve mjere energetske učinkovitosti (A.1. do A.6.)

Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Javni natječaj za dodjelu sufinanciranja.

Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, projektant niti izvođač radova.

Za izvođenje mjera EnU i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba  registrirana za odgovarajuću djelatnost.

4. OPĆI UVJETI KOJIMA  PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI

Uvjeti kojima Podnositelj prijave mora udovoljavati kako bi ostvario pravo na sufinanciranje:
•    obiteljska kuća za koju se planira provedba mjera mora se nalaziti na području Grada Buja;
•    punoljetna, fizička osoba s prebivalištem (najmanje godinu dana) na adresi obiteljske kuće za koju se planira provedba Projekta, a koja se nalazi na području Grada Buja;
•    posjedovanje dokaza da je obiteljska kuća u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja prijave ili člana/članova uže obitelji (vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu);
•    posjedovanje dokaza, odgovarajućeg pravomoćnog akta kojim se dokazuje da je građevina postojeća (legalna) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
•    nepostojanje nepodmirenih dugovanja prema Gradu Buje od strane Podnositelja prijave i vlasnika/ suvlasnika obiteljske kuće (ukoliko isti nije Podnositelj prijave);
•    spremnost ulaganja predviđenih vlastitih sredstava u određenom postotku za provedbu Projekta za koji se podnosi prijava;
•    prihvaćanje uvjeta Javnog natječaja.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava na ovaj Javni natječaj  moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
•    Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac;
•    Presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave;
•    Presliku osobne iskaznice (obostrano) ili  uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva;
•    Vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige) ili drugi dokaz o vlasništvu, u izvorniku ili preslici (ne stariji od 30 dana). Ukoliko Podnositelj prijave nije samovlasnik predmetne građevine mora se dostaviti i pismena suglasnost ostalih suvlasnika za primjenu mjera energetske učinkovitosti;
•    Izjavu da je spreman sve troškove realizacije prijavljenih mjera prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne sufinancira snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;  
•    Dokaz da je predmetna građevina postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
•    Dokaz o nepostojanju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Buje od strane Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kuće (ukoliko isti nije Podnositelj prijave);
•    Projektantski troškovnik (s procijenjenim vrijednostima) ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača opreme ili ovlaštenog izvođača radova s detaljnom specifikacijom opreme i radova (prema uvjetima natječaja);
•    Neobvezujuću ponudu ili ugovor s ovlaštenim certifikatorom za izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata (za mjere A.1. do A.3. iz članka 1.)
•    Za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Podnositelj prijave dužan je u roku 60 dana od zaprimanja  Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti Gradu Buje Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera – u protivnom gubi pravo na odobrena sredstva.    
Glavnim projektom rekonstrukcije postojeće zgrade daje se tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, a sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata - Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 110/08, 89/09).

Grad Buje  trajno zadržava jedan primjerak dostavljenog glavnog projekta.

Grad Buje zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava koje su priložene u prijavi. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili javnobilježnički ovjerenih preslika isprava podnositelj prijave se isključuje iz daljnjeg postupka.

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave na Javni natječaj se dostavljaju u pisanom obliku s priloženom potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s imenom, prezimenom te adresom podnositelja prijave na poleđini,
-    preporučenom poštom na adresu:
GRAD BUJE – CITTA' DI BUIE
52 460 BUJE, Istarska 2
-    osobno u pisarnici Gradske uprave Grada Buja, na istoj adresi, u uredovno radno vrijeme.  
uz naznaku: „JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BUJA – NE OTVARATI“

Rok za dostavu prijava je do iskorištenja raspoloživih sredstava a najkasnije do 28. veljače 2015. godine.  

Prijave na javni natječaj i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

Nepotpune i neuredne prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka, kao i prijave podnesene protivno uvjetima ovog Javnog natječaja i Pravilnika, neće se razmatrati.

U roku za dostavu prijave podnositelj prijave može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava.

7. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA i OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir korisnika sredstava provodit će Povjerenstvo za Javne natječaje za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Buja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno od tri člana imenovano od strane Gradonačelnika Grada Buja.

O radu Povjerenstva sastavlja se zapisnik. Povjerenstvo svoje odluke donosi većinom imenovanog broja članova.
Povjerenstvo će jednom mjesečno izvršiti pregled prijava pristiglih u toku prethodnog mjeseca te provjeriti točnost prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima. Ukoliko se terenskim pregledom od strane Povjerenstva utvrdi da zatečeno stanje obiteljske kuće ne odgovara podacima u prijavi na Javni natječaj, prijava će biti proglašena nevažećom.
Sufinancirat će se oni podnositelji prijava koji zadovolje sve uvjete ovog  Javnog natječaja.

Po obradi pristiglih prijava iz prethodnog mjeseca, na temelju prijedloga Povjerenstva, jednom mjesečno donosi se Zaključak o odabiru korisnika sredstava koju će Grad Buje pisanim putem dostaviti na adresu podnositelja prijava.

Informacije o iznosu raspoloživih sredstava bit će objavljene na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Buja, gdje će također biti dostupne informacije o odabranim korisnicima sredstava.

Postupak za ocjenjivanje prijava i bodovanje, te odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju kriterija definiranih Pravilnikom. Tekst Pravilnika objavljen je u Službenim novinama Grad Buja /SN GB 6/14/ te  na službenim web stranicama Grada Buja.

8.    IZJAVA PRIJAVITELJA

Korisnik sredstava dužan je Gradu Buje dostaviti Izjavu korisnika o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta. Ovom izjavom Korisnik sredstava jamči da će izvesti sve planirane radove te će u roku dostaviti zahtjev za povratom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom.

9.    REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA

Točan broj obiteljskih kuća koje će ostvariti pravo na sufinanciranje temeljem ovog Javnog natječaja utvrdit će se na osnovu ukupnog iznosa raspoloživih sredstava za sufinanciranje odobrenog od strane Fonda i Grada Buja.

S odabranim korisnicima, koji u roku od 60 dana od zaprimanja Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostave glavni projekt izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke sklopit će se Ugovor o sufinanciranju kojim će biti definiran iznos koji se sufinancira, rokovi za provođenje prijavljenih mjera (izvođenja radova odnosno ugradnju opreme), način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana

10.   ISPLATA SREDSTAVA

Nakon završetka prijavljenog Projekta, Korisnik sredstava dužan je dostaviti Gradu Buje popunjeni Zahtjev za povrat sredstava. Zahtjev se dostavlja preporučenom poštom ili osobno na adresu GRAD BUJE, 52 460 Buje, Istarska 2.

Uz Zahtjev za povrat sredstava Korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
•    Ovjerene preslike ili izvornike računa za ugrađenu opremu i izvedene radove izražene u kunama (HRK);
•    pisanu izjavu izvođača radova o izvedenim radovima;
•    popunjene i ovjerene jamstvene listove za opremu i jamstva za radove (min. 2 godine);
•    izjave i potvrde o sukladnosti s tehničkim propisima za ugrađenu opremu.

U slučaju primjene mjera energetske učinkovitosti kojima se smanjuju energetske potrebe obiteljske kuće (A.1. do A.4.) dodatno treba dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
•    ovjerenu presliku ili izvornik računa ovlaštenog certifikatora za provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata izraženu u kunama (HRK)
•    presliku zapisnika o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće nakon provedbe Projekta
•    presliku energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta

Nakon zaprimanja Zahtjeva za povrat sredstava, u roku od 15 dana, izvršit će se pregled objekta od strane Povjerenstva i ovlaštenog nadzornog ovlaštenog inženjera kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za povrat sredstva i sukladno dostavljenom glavnom projektu ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera.

U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta iz Natječaja, u roku od 15 dana Grad Buje će izvršiti isplatu novčanih sredstva na IBAN računa Korisnika sredstava u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Grada Buja.

Nakon zaprimanja sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Fonda za energetsku učinkovitost i zaštite okoliša, Grad Buje će u roku 15 dana izvršiti isplatu novčanih sredstva na IBAN računa Korisnika sredstava u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Fonda.

11. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Javni natječaj objavljen je na internet stranicama Grada Buja  www.buje.hr i na oglasnoj ploči Grada Buja.

Svi dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja mogu se preuzeti na internet stranicama Grada Buja i te u pisarnici Gradske uprave Grada Buja u uredovno vrijeme, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati:
1)    Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Buja
2)    Pravilnik za provedbu Javnih natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama na području Grada Buja
3)    Prijavni obrazac za Javni natječaj;
4)    Izjava o osiguranju sredstava i prihvaćanju općih uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Buja
5)    Zahtjev za povrat sredstava

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradu Buje u uredovno radno vrijeme na telefon 052/ 772 122, 052/ 772 128, ili putem e-pošte: info@buje.hr

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Buje da osnovne podatke o podnositelju prijave i projektu objavi na službenim internet stranicama te u drugim izvještajima.

KLASA:    310-34/14-01/02
URBROJ: 2105/01-01-14-28
Buje - Buie, 27. studenoga 2014.


    GRADONAČELNIK
    Edi  Andreašić

Documenti

Istaknuto