JAVNI POZIV

Objava: 28.2.2014.

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24.listopada 2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Buje

Ovim pozivom obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i izrade Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste u k.o. Buje i to:
- Digitronska ulica (prilaz kućnim brojevima 18 i 16) na k.č. 443/3 k.o. Buje
Opis dionice: pristupna cesta sa DC 200 do čestica u privatnom vlasništvu
U postupku evidentiranja nerazvrstane ceste na k.č. 443/3 k.o. Buje formira se nova čestica kojim se evidentira dio javne ceste - državne ceste DC 200 koji se nalazi na površini navedene čestice.
Predstavnici Grada Buja započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta dana 03. 03. 2014. godine u 10.00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Ivan Sučić dipl.ing.geod (GEO 898), N.O.V.I.N.G. d.o.o., Novigrad, Sv. Antona 13.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste  te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 05.03.2014. godine od 14,00 – 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi BUJE, Istarska 2.

Istaknuto