Avvisi

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste ulica Vinjarija (k.o. Kaštel)

Objava: 12.12.2018.

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste ulica Vinjarija (k.o. Kaštel)

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja ulica Vinjarija preko k.č.br. 76/6 zgr., 329/1, 334/12 i 334/49 sve k.o. Kaštel.

Predstavnici Grada Buja započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta dana 14. prosinca 2018. godine u 13,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Ivan Sučić dipl.ing.geod (GEO 898), N GEO d.o.o., Novigrad, Karpinjanska 16.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 19. prosinca 2018. godine od 12,00- 13,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi BUJE, Istarska 2.

Documenti

Istaknuto