Ostali natječaji

Javni poziv za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije "Dani grožđa 2016"

Objava: 6.9.2016.

Temeljem  članka 26. Odluke o porezima Grada Buja ("Službene novine Grada Buja" 08/10), predsjednik Organizacijskog odbora Dana grožđa, dana 05. rujna 2016., raspisuje

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA  ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE "DANI GROŽĐA 2016"

I.
Izlaže se javnom pozivu za davanje u zakup javne površine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi:

1.  zakup javne površine Trg J.B.Tita- pozicija Pu1-125 m2   s ugrađenim gazebom (5 x 25m2
 za ugostiteljsku djelatnost prodaje pića i hrane - 6.000,00 kn
 
2. zakup javne površine Trg J.B.Tita- pozicija Pu2- 25 m2   s ugrađenim gazebom (1 x 25m2
 za ugostiteljsku djelatnost prodaje pića i hrane - 2.000,00 kn
 
3.  zakup javne površine Trg J.B.Tita- pozicija Pu3- 25 m 2  s ugrađenim gazebom (1 x 25m2
 za ugostiteljsku djelatnost prodaje pića i hrane  - 2.000,00 kn
 
4.   zakup javne površine Trg J.B.Tita- pozicija Pu4- 75 m2   s ugrađenim gazebom (3 x 25m2
 za ugostiteljsku djelatnost prodaje pića i hrane - 6.000,00 kn
 
5.  zakup javne površine Trg J.B.Tita- pozicija Pu5- 50 m 2  s ugrađenim gazebom (2 x 25m2
 za ugostiteljsku djelatnost prodaje pića i hrane  - 4.000,00 kn
 
6.  zakup javne površine Trg J.B.Tita- pozicija Pu6- 75 m 2    s ugrađenim gazebom (3 x 25m2
 za ugostiteljsku djelatnost prodaje pića i hrane  - 6.000,00 kn
 
7.  zakup javne površine Trg J.B.Tita i Trg Slobode- pozicije Pf1, Pf2, Pf3 i Pf4- 4 m 2  za prodaju fritula, kolača, kokica i bombona  - 1.000,00 kn

8.  zakup javne površine iza zgrade POU za zabavni park- pozicija L1-150 m2  -
6.000,00 kn

II.

Navedene javne površine daju se u zakup putem javnog poziva u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti.
Zabranjeno  je  davanje  javnih  površina  u  podzakup,  vršiti  zahvate  i rekonstrukcije  kao  i prenamjene ili promjene djelatnosti, bez izričite suglasnosti zakupodavca.
Svi ponuditelji za Pu pozicije dužni su navesti u prijavi (Obrazac 1) vinara partnera (vinari
moraju biti s područja Grada Buja, Umaga, Novigrada ili Općina Brtonigla, Grožnjan, Oprtalj) te priložiti (ukratko) informacije (opis) o vrsti robe koja će se prodavati, posebnosti ugostiteljske usluge, autohtonosti, originalnosti, iskustva u radu te suradnji s lokalnim proizvođačima. U slučaju da ugostitelj ne istakne vinara ili u slučaju da prodaje vina koja nisu od navedenog vinara smatra se povredom ugovornih obaveza.
Ponuditelj za Pu1 poziciju dužan je u sklopu površine osigurati 50 m2   za wine point.
Ponuditelj mora osigurati šank, hladnjake, personal, stolove i stolice za wine point te urediti ga tradicionalnim motivima. Ponuditelj je  dužan osigurati prodaju vina proizvedenih na području Grada Buja prema pravilima organizatora.
 
III.
Javni poziv će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje s naznakom "Ponuda - javni poziv za  dodjelu  javnih  površina - Dani grožđa  2016. - NE  OTVARATI"  ili osobno  u pisarnicu Grada Buje-Buie, zaključno do 09. rujna 2016. u 12,00 sati bez obzira na način dostave.
Sve ponude se dostavljaju u pisanom obliku na obrascima koji su dostupni na web stranici uz ovaj poziv i na porti Grada Buje-Buie svakog radnog dana od 8,00 do 16,00, a mora sadržavati:
ispunjeni ponudbeni list - obrazac 1
presliku rješenja o registraciji tvrtke ili preslika obrtnice
izjavu o oslobađanju javne površine nakon isteka roka - obrazac 2
dokaz o uplati jamstva za ponuđače koji se javljaju za točku l. stavke 1 do 6.

Jamstvo  (vrijedi samo za ponuđače koji se javljaju za površine pod redni m brojem 1. do 6. ovog poziva):
Kao  jamstvo  za  ozbiljnost  ponude  a  kasnije  kao  jamstvo  za  uredno  ispunjenje  ugovornih
obaveza  te  jamstvo za  eventualnu  štetu,  ponuditelji su dužni uz ponudu  dostaviti  dokaz  o uplaćenom    jamstvu    u    iznosu    od    2.000,00   kuna     na     žiro-račun     Grada     Buja     - HR5223800061804200004 otvoren u IKB Umag d.d., Model HR68, poziv na broj 9016- "018 ponuditelja", sa naznakom "jamstvo za Dane grožđa 2016". Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva u slučaju da odustane od ponude ili u slučaju prihvaćenog ponuditelja  ako ne izvrši prihvaćenu ponudu i za eventualnu štetu. Prihvaćenom ponuditelju jamstvo će se vratiti u roku od osam (8) dana nakon Dana grožđa 2016 ako nema elemenata za naknadu eventualne štete. Ponuditelju koji ne uspije u javnom pozivu jamstvo će se vratiti bez odgode.


IV.
Kriterij za odabir ponuđača za površine pod rednim brojem 1. do 6. i 8. su pravodobna i potpuna ponuda. Ponuditelji u ponudbenom listu ne nude cijenu naknade. Ponuditelji su dužni dostaviti potpune ponude zaključno do 09. rujna 2016. u 12,00 sati bez obzira na način dostave. U  slučaju  da  se  za jednu  ili više pozicija  (  1. do  6. i 8.) zaprimi  dvije ili više  potpunih  i pravodobnih ponuda ponuditelji će biti pozvani na usmeno javno nadmetanje. U slučaju da za neku od površina pod rednim brojem 1. do 6. i 8. nije pristigla pravodobna i potpuna ponuda Organizacijski odbor može zaključiti ugovor neposredno sa prvim zainteresiranim ponuditeljem koji ispunjava uvjete iz ovog poziva.

Kriterij za odabir ponuđača za površine pod rednim brojem 7. su najviša ponuđena cijena na usmenom  javnom  nadmetanju.  Ponuditelji u ponudbenom  listu ne nude cijenu naknade. Ponuditelji su dužni dostaviti potpune ponude zaključno  do 09. rujna 2016. u 12,00 sati bez obzira  na  način  dostave.  Na  javno  nadmetanje  pozivaju  se  ponuditelji  koji  su  dostavili pravodobnu i potpunu ponudu. U slučaju da za neku od površina pod rednim brojem 7. nije pristigla pravodobna i potpuna ponuda ili po provedenom javnom nadmetanju ostane slobodna Organizacijski odbor može zaključiti ugovor neposredno sa prvim zainteresiranim ponuditeljem koji ispunjava uvjete iz ovog poziva.

Usmeno  javno  nadmetanje  za  površine  pod  rednim  brojem  1.  do 6.   8.  održat  će  se u ponedjeljak 12. rujna 2016. u 12,00 sati.

Usmeno javno nadmetanje  za površine pod rednim brojem 7. održat će se u ponedjeljak  12. rujna 2016. u 14,00 sati.
 

V.
Sa  odabranim  ponuditeljima zaključit  će  se ugovori o korištenju javne  površine.  Ovlaštena
službena osoba, nakon zaprimanja  dokaza o izvršenoj uplati utvrđenog iznosa  iz   Ugovora, izdaje ponuditelju potvrdu o uplati naknade za korištenje javne površine. Ponuditelj nije ovlašten prije dobivanja potvrde započeti s uređenjem planirane lokacije, niti na istoj dovoziti opremu ili inventar.


Klasa: 023-05/16-01/19
Urbroj:2105/01-01/02-16-3
Buje, 05. rujna 2016.


ORGANIZACIJSKI ODBOR Predsjednik
Vedran Janić

Documenti

Istaknuto