Ostali natječaji

Javni poziv za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Buja-Buie

Objava: 1.6.2016.

I. PODACI O TIJELU KOJE IZDAJE DOZVOLE

Grad Buje-Buie
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Istarska 2, 52460 Buje
Tel: 052/772-122, Fax:052/772-158
mail: info@buje.hr

II. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Buja-Buie. Autotaksi prijevoz obavlja se sukladno važećem zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, podzakonskim propisima kojima se uređuju posebni uvjeti za vozila i Odlukom o autotaksi prijevozu na području Grada Buja-Buie („Službene novine Grada Buja “ br. 12/15). Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada Buja-Buie obavlja se isključivo na temelju dozvole koju izdaje Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie. Dozvola je upravni akt (Rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza) koju izdaje Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Dozvola se izdaje na vrijeme od deset godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije. Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana. Dozvola se izdaje po principu jedan autotaksi prijevoznik (obrt ili tvrtka) – jedno vozilo – jedna dozvola. Jedan autotaksi prijevoznik ne može dobiti više od jedne dozvole, bez obzira na posjedovanje više tvrtki i/ili obrta. Ako se po provedenom javnom pozivu javi samo jedan autotaksi prijevoznik i dobije dozvolu, može se tom prijevozniku na zahtjev dodijeliti još jedna dopunska dozvola.

III. BROJ DOZVOLA KOJE SE IZDAJU PO OVOM JAVNOM POZIVU

Izdaje se 3 dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Buja-Buie.

IV. VRIJEME NA KOJE SE IZDAJU DOZVOLE

Dozvola se izdaje na vrijeme od 10 godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije.

V. NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Po izdanoj dozvoli autotaksi prijevoznik plaća naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna za svaku godinu trajanja dozvole. Kod izdavanja dozvole prvi puta, naknada za prvu godinu dospijeva u roku trideset dana od dana izdavanja dozvole, dok za svaku tekuću godinu trajanja dozvole ista dospijeva na dan 31. ožujka. Za dopunsku dozvolu plaća se naknada u iznosu od 500,00 kuna za svaku godinu trajanja dozvole.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Podnositelji zahtjeva su dužni dokumentaciju traženu javnim pozivom dostaviti u Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460, Buje, najkasnije do 17.06.2016. u 10,00 sati bez obzira na način dostave.
Nepravodobno pristigle zahtjeve Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će iste odbaciti i neotvorene vratiti pošiljatelju.

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Dokumentacija se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu : Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje, sa naznakom: NE OTVARAJ – JAVNI POZIV – AUTOTAKSI PRIJEVOZ.

VIII. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ponude-zahtjevi otvoriti će se dana 17.06.2016. u prostorijama Grada Buja-Buie, Istarska 2, 52460 Buje. Otvaranje ponuda nije javno. O tijeku postupka javnog otvaranja pristiglih zahtjeva vodit će se zapisnik.

IX. MAKSIMALNE CIJENE USLUGA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Maksimalne cijene usluga autotaksi prijevoza na području Grada Buja-Buie iznose:
-cijena za početak vožnje – maksimalna cijena 25,00 kuna
-cijena po kilometru za dnevnu vožnju – maksimalna cijena 10,00 kuna
-cijena po kilometru za noćnu vožnju i vožnju nedjeljom i blagdanom – maksimalna cijena 12,00 kuna
-cijena za vrijeme čekanja po satu – maksimalna cijena 80,00 kuna
-cijena za prtljagu – maksimalna cijena po komadu 15,00 kuna
Noćnom vožnjom smatra se vožnja u vremenu od 22:00 do 06:00 sati, a vožnja blagdanom i nedjeljom smatra se vožnja u te dane od 00:00 do 24:00 sati.


X. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE POJEDINIH TRAŽENIH DOKAZA

Podnositelji zahtjeva su dužni dokumentaciju dostaviti u obliku i na način propisan ovim javnim pozivom. Zahtjevi koji ne sadrže sve odgovarajuće dokaze i isprave tražene javnim pozivom odnosno zahtjevi koji sadrže dokaze i isprave koji nisu dostavljeni u obliku propisanom javnim pozivom, smatrat će se nepotpunima.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz popunjeni obrazac pisanog zahtjeva (u prilogu ovog Javnog poziva) obavezno priložiti slijedeću dokumentaciju:
-važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza kao i pripadajući izvod iz licencije za vozilo,
-uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Buja-Buie ili potpisana i ovjerena izjava da će pristupiti polaganju ispita prije izdavanja dozvole
-odgovarajući dokaz izdan od strane HZMO ukoliko zapošljava autotaksi vozača
-uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Buja-Buie za zaposlenog autotaksi vozača ili potpisana i ovjerena izjava da će pristupiti polaganju ispita prije izdavanja dozvole
-ispravu kojom dokazuje vlasništvo, zakup ili leasing vozila (vozilo može imati najviše osam sjedala za putnike i jedno sjedalo za vozača).
-prometna dozvola autotaksi vozila
-potvrdu Upravnog odjela Grada Buja-Buie nadležnog za financije da nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Buje-Buie ne starija od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva
-potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovi poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva
-izvod iz registra trgovačkog suda odnosno izvod iz obrtnog registra (obrtnica)
-potpisan i ovjeren cjenik usluga autotaksi prijevoza koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole, a čije pojedine stavke (cijene) moraju biti jednake ili niže od maksimalnih propisanih cijena

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslicima osim slijedeće dokumentacije koja se obavezno dostavlja u izvorniku:

- potpisana i ovjerena izjava da će pristupiti polaganju ispita prije izdavanja dozvole
-odgovarajući dokaz izdan od strane HZMO ukoliko zapošljava autotaksi vozača
-potvrda Upravnog odjela Grada Buja-Buie nadležnog za financije da nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu ne starija od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva
-potvrdu porezne uprave o stanju duga ne starija od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva
-potpisan i ovjeren cjenik usluga autotaksi prijevoza koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole, a čije pojedine stavke (cijene) moraju biti jednake ili niže od maksimalnih propisanih cijena.

NAPOMENA: Izvješće o ovjeravanju taksimetra ugrađenog u autotaksi vozilo izdano od Zavoda ili ovlaštene pravne osobe sukladno posebnom propisu dostavlja se neposredno prije izdavanja dozvole.


XI. UVJETI ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA I PRAVA PRVENSTVA

Dozvola se može izdati pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku koja:
-ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,
-ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Buja-Buie,
-dokaže da autotaksi vozilo ispunjava uvjete (vozilo može imati najviše osam sjedala za putnike i jedno sjedalo za vozača),
-nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Buje-Buie,
-nema nepodmirenih dospjelih javnih davanja s osnova poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
-ima sjedište odnosno prebivalište na području Grada Buja-Buie,
-ima ispravno ugrađeni taksimetar sa cijenama iz ovjerenog cjenika usluga

Ako je podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje su predmet javnog poziva , prednost pri odabiru za izdavanje dozvole ima pravna ili fizička osoba-obrtnik koja uz ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta ispunjava i jedan od dodatnih uvjeta prema slijedećem redoslijedu:
-ima duže vrijeme prebivalište odnosno sjedište (kao obrt ili pravna osoba) na području Grada Buja-Buie
-ima u vlasništvu, zakupu ili leasingu vozilo za autotaksi prijevoz do 3 godine starosti

U slučaju da primjenom navedenih kriterija nije moguće dodjelit raspoložive dozvole prednost će se utvrđivat po kriteriju novijeg vozila.

XII. OSTALE ODREDBE

Po okončanju postupka javnog poziva povjerenstvo će zapisnik o javnom otvaranju zahtjeva, zapisnik o pregledu zahtjeva te prijedlog Odluke o dodjeli dozvola dostaviti Gradonačelniku.
Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza. Gradonačelnik može uz obrazloženje poništiti javni poziv u cijelosti ili djelomično.
Nakon što Gradonačelnik donese odluku o dodjeli dozvola Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie izdaje dozvole. Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.

Vidi vezani dokument unutar kojeg su i potrebiti obrasciDocumenti

Istaknuto