LOKALNI IZBORI 2017.

Objava: 5.6.2017.

Objava: 05.06.2017.

REZULTATI  IZBORA  ZA GRADONAČELNIKA  GRADA  BUJA – BUIE RISULTATI  DELLE  ELEZIONI  DEL SINDACO DELLA  CITTÀ DI BUJE – BUIE

I.    Od ukupno 4.752 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.976 birača, odnosno 41,58%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.976 birača, odnosno 41,58%. Važećih listića bilo je 1.951, odnosno 98,73%. Nevažećih je bilo 25 listića, odnosno 1,27%.

Da un totale di 4.752 elettori iscritti nell'elenco degli elettori, hanno votato 1.976 elettori, ovvero il 41,58%, di cui, in base alle schede elettorali, hanno votato 1.976 elettori, ovvero il  41,58 %. Le schede elettorali valide sono state 1.951, ovvero il 98,73%. Le schede elettorali non valide sono state 25, ovvero  il 1,27%.
    

     II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
         I candidati hanno ricevuto il seguente numero di voti:

      1. Kandidat/Candidato: FABRIZIO VIŽINTIN                                                           979 glasova/voti 49,54%
          Zamjenica kandidata/ Sostituta del candidato: ARIJANA BRAJKO
          ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
          DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA – DDI   

      2.  Kandidatkinja/Candidata: BOJANA PUZIGAĆA                                             972 glasova/voti   49,19%
          Zamjenik kandidatkinje/ Sostituto della candidata: MORENO MAMILOVIČ
          SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
           PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DELLA CROAZIA  
 
III. Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona, za gradonačelnika Grada Buja - Buie izabran je
     In base all’articolo 97, comma 1 della Legge, a sindaco della Città di Buje-Buie è stato eletto
         
FABRIZIO VIŽINTIN

a za zamjenicu gradonačelnika izabrana je
a vicesindaco è stata eletta

ARIJANA BRAJKO

 


==============

Ranije objave

==============

Objava: 26.05.2017 - Konačni rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Buja - Buie iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine i konačni rezultati izbora za članove gradskog vijeća Grada Buja - Buie

Objava: 22.05..2017 - REZULTATI

REZULTATI  IZBORA  ZA GRADONAČELNIKA  GRADA  BUJA - BUIE
RISULTATI  DELLE  ELEZIONI  DEL SINDACO DELLA  CITTÀ DI BUJE – BUIE

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Buja - Buie utvrdilo je i objavljuje
In base agli articoli 101 e 102 comma 1 della Legge sulle elezioni locali (Gazzetta ufficiale n. 144/12 e 121/16, nel testo seguente: Legge) dopo il completamento delle elezioni locali il 21 maggio 2017 la Commissione elettorale municipale della Città di Buje-Buie ha definito e annuncia i:

REZULTATE  IZBORA  ZA GRADONAČELNIKA  GRADA  BUJA – BUIE RISULTATI  DELLE  ELEZIONI  DEL SINDACO DELLA  CITTÀ DI BUJE – BUIE

I. Od ukupno 4.754 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.909 birača, odnosno 40,16%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.909 birača, odnosno 40,16%. Važećih listića bilo je 1.857,  odnosno 97,28%. Nevažećih je bilo 52 listića, odnosno 2,72%.
Dal totale di 4.754 elettori iscritti nell`elenco degli elettori, ha votato 1.909 elettori, ovvero il 40,16%, dei quali in base alla schede elettorali ha votato 1.909 elettori, ovvero il  40,16%. Con schede elettorali  valide ha votato 1.857, ovvero il 97,28%. Schede elettorali non valide 52, ovvero il 2,72%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
I candidati hanno ricevuto il seguente numero di voti:

1.  Kandidatkinja/Candidata: BOJANA PUZIGAĆA 811 glasova 42,48%
Zamjenik kandidatkinjea/ Sostituto della candidata: MORENO MAMILOVIČ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE/PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DELLA CROAZIA    

2. Kandidat/Candidato: FABRIZIO VIŽINTIN    759 glasova 39,76%
Zamjenica kandidata/ Sostituta del candidato: ARIJANA BRAJKO
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA – DDI   
                
3. Kandidat/Candidato: MANUEL VIGINI 217 glasova 11,37%
Zamjenica kandidata/Sostituta del candidato:  TANJA LUKIN
 KANDIDAT GRUPE BIRAČA / CANDIDATO DA UN GRUPPO DI ELETTORI   

4. Kandidat/Candidato: JULIEN BULIĆ    70 glasova    3,67%
    Zamjenik kandidata/Sostituto del candidato: MARIO BASTIJANIĆ
    KANDIDAT GRUPE BIRAČA / CANDIDATO DA UN GRUPPO DI ELETTORI                  
    
III. Utvrđuje se da na izborima za gradonačelnika Grada Buja - Buie niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova - više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na osnovi članka 95. st. 1. Zakona održati drugi krug glasovanja.
Viene stabillito che alle elezioni per il sindaco della Cittá di Buje-Buie nessun candidato ha raggiunto il numero di voti neccessario – più del 50% di voti dei votanti, e che in base all`art. 95 comma 1  della Legge si terrà il ballottaggio – secondo turno elettorale.

REZULTATE IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BUJA - BUIE IZ REDA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE i REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA – BUIE vidi u donjim dokumentima


Objava: 22.05..2017 - REZULTATI

Objava: 06.05..2017 - DOKUMENTI

DOKUMENTI

 

OBJAVA: 24.04.2017.

OBAVIJEST - Lokalni izbori 21.05.2017.

Raspored dežurstva članova Gradskog izbornog povjerenstva za Grad Buje-Buie

Vlada Republike Hrvatske donijela je 13. travnja 2017. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

 Izbori će se održati u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine, u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Sjedište Povjerenstva: Buje, Istarska 2.

Kontakt podaci:
Telefon / fax: (052) 772 -122
E-mail adresa: gip.buje@izbori.hr  
osoba za kontakt: Mauricio Sinković (tel. 772-122, 772-128)

Radno vrijeme: Gradsko izborno povjerenstvo zaprima kandidature sukladno rasporedu dežurstva koje je objavljeno na WEB  stranici Grada Buja-Buie: www.buje.hr  i na oglasnoj ploči Grada - Raspored dežurstva članova Gradskog izbornog povjerenstva za Grad Buje-Buie
Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Buja, prijedlozi kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Buja i njegovih zamjenika te prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine moraju prispjeti (biti zaprimljeni) u gradskom izbornom povjerenstvu Grada Buja najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 4. svibnja 2017. do 24:00 sata. (članak 21. stavak 1. zakona o lokalnim izborima)
Obvezatne upute i obrasci dostupni su na www.izbori.hr.

 

OBJAVA: 20.04.2017

DOKUMENTI


OBJAVA: 11.04.2017.

OBAVIJEST o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Na osnovu članka 7. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine", broj 144/12. i 121/16.) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četiri godine.
U skladu sa navedenim člankom, sljedeći redovni izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: izbori) održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017.
Na osnovu članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine", broj 92/10., dalje: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije) državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinici) u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).
Kako bi mogli ostvariti svoje aktivno, odnosno pasivno biračko pravo na navedenim izborima, državljani drugih država članica Europske unije dužni su pravovremeno poduzeti sljedeće radnje:
a) Aktivno biračko pravo državljana druge države članice Europske unije na redovnim izborima
(članci 2. i 3. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije, i članci 19. i 20. Zakona o registru birača („Narodne novine", broj 144/12. i 105/15.))
 
Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinice u kojoj se izbori provode i žele glasovati na predstojećim redovnim izborima dužni su podnijeti zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije, najkasnije u roku od 30 dana prije dana izbora, dakle najkasnije 20. travnja 2017.
Navedeni zahtjev državljani druge države članice Europske unije podnose uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba (dalje: uredi državne uprave) koji vode registar birača, prema mjestu njihova prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.
Kontakt podaci nadležnih ureda državne uprave dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva uprave — https://uprava.gov.hr/.
Uz zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije navedene osobe dužne su predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu, u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihovog prebivališta ili boravišta na području jedinice gdje se provode izbori, i izjavu da nisu lišeni prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji su državljani.
b) Pasivno biračko pravo državljana drugih država članica Europske unije na
redovnim izborima
(članci 2., 6. i 7. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije)
Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u jedinici u kojoj se provode izbori mogu se kandidirati i biti izabrani za člana predstavničkog tijela jedinice pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o lokalnim izborima i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani nisu pojedinačnom presudom u kaznenom postupku presudom u građanskom postupku lišeni prava na kandidiranje.
Ako se na prijedlogu kandidacijske liste za izbor članova predstavničkog tijela jedinice na navedenim izborima nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz prijedlog kandidacijske liste mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegovog prebivališta ili boravišta na području jedinice u kojoj se izbori provode i dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata. U slučaju da kandidat- državljanin druge države članice Europske unije ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu navedeni dokaz, odnosno dokument, njegova kandidatura smatrat će se nepravovaljanom.

Documenti

Istaknuto