P O Z I V za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata

Objava: 14.8.2012.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamate temeljem članka 27., stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 5. srpnja 2012. godine i koja je stupila na snagu 9. srpnja 2012. godine (objava u Narodnim novinama br. 76 od 9.07.2012.)

Zahtjevi se podnose za potraživanja po osnovu dugovanja s osnova kamata nastalih do dana stupanja na snagu citirane Uredbe temeljem svih dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Buje-Buie koja bi bila prihod proračuna Grada Buja-Buie ( zakupi, najam stana, kupoprodaja, sudski troškovi) osim onih s naslova javnih davanja izuzev naknada za koncesije. ( ne primjenjuje se za poreze, komunalni doprinos i komunalnu naknadu)

Dospjeli dug s osnove kamata otpisat će se ako fizička ili pravna osoba kao podnositelj zahtjeva po ovom pozivu u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga s Odsjekom za proračun i financije, na propisane uplatne račune prihoda proračuna Grada Buja-Buie uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.

Poziv sa detaljnim informacijama u PDF prilogu.

Documenti

Istaknuto