Plan nabave Grada Buje-Buie za 2017. godinu

Objava: 26.1.2017.

Objava: 07.11.2017.
Plan nabave za 2017. IV. izmjene i dopune 07.11.2017.

=====

Objava: 08.08.2017.
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BUJA-BUIE ZA 2017. GODINU

=====

Objava: 30.06.2017.
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BUJA-BUIE ZA 2017. GODINU

=====

Objava: 08.06.2017.
PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BUJA-BUIE ZA 2017. GODINU

=====

Objava: 26.01.2017.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) i članka  65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 26.01.2017.godine, donosi:

PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2017. GODINU

Ovim planom se utvrđuju prava i obveze za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i to za nabavu roba, usluga i radova za predmete nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Documenti

Istaknuto