Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda - usluga stručnog nadzora građenja

Objava: 8.1.2020.

Jednostavna nabava -Usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Buje i talijanskog vrtića „Mrvica” na adresi Matije Gupca 13, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0312

Ažurirano: 15.01.2010. - vidi vezane dokumente Obavijest o odabiru i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

1. OPIS PROJEKTA

Dječji vrtić Buje i talijanski vrtić „Mrvica” smješten je u objektu neadekvatnih konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Rekonstrukcijom objekta za potrebe vrtića pridonijet će se poboljšanju uvjeta boravka djece te smanjenju troškova poslovanja. Na objektu se planira provesti mjera toplinske izolacije na vanjske zidove, ravnog i kosog krova te zamjena postojeće stolarije, zamjena postojeće rasvjete u objektu te ugradnja dizalice topline za grijanje i hlađenje objekta kao i ugradnja solarnih panela za PTV čime će se postići značajne uštede u potrošnji energije Qh,nd 81.343,30 kWh/a (65,29 %) odnosno sam cilj ovog projekta - povećanje energetske učinkovitosti zgrade.


2. OPIS PREDMETA NABAVE

Usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade Dječji vrtić Buje i talijanski vrtić „Mrvica” na adresi Matije Gupca 13, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0312.
Ugovor o radovima zaključen je 25.11.2019. godine na iznos od 5.178.142,00 kn bez PDV-a.
Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva referentni broj poziva: KK.04.2.1.04., vezano uz energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora kroz provedbu operativnog programa „Konkuentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Ugovor broj: KK.04.2.1.04.0312), Grad Buje - Buie dostavlja poziv na dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade Dječji vrtić Buje i talijanski vrtić „Mrvica” na adresi Matije Gupca 13, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0312, koja mora obuhvaćati slijedeće:

U okviru ovog predmeta nabave stručni nadzor je dužan obveze nadzornog inženjera izvršavati kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) i drugim primjenjivim podzakonskim aktima, te izvršavati sve ostale obveze definirane opsegom usluge.

Sadržaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora, uz gore navedene obveze propisane Zakonom o gradnji, obuhvaća i sljedeće:
- uvesti izvođača radova u posao;
- provoditi nadzor nad provedbom aktivnosti Izvođača, te osigurati njihovu usklađenost s uvjetima Ugovora o građenju;
- provoditi nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala usklađenost radova i opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom;
- davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova;
- provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova tijekom građenja;
- pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati Naručitelja o svim mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;
- potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati potpisanu kopiju;
- ovjeravati dokaznice količina izvedenih radova Izvođača;
- analizirati prijedloge Izvođača radova vezane uz moguće prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvođenja radova;
- prema zahtjevima Naručitelja savjetovati o mogućim načinima smanjenja troškova projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova;
- pregovarati s Izvođačem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pismene preporuke Naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;
- provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje zahtijeva zakonodavstvo, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također prati isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani;
- odobravati program pokusnog rada, puštanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;
- kontrolirati i potvrđivati program obuke i provedbu obuke osoblja Naručitelja koju provodi Izvođač, ukoliko ista postoji;
- kontrolirati i odobravati Upute za rad i održavanje dostavljene od strane Izvođača u uskoj suradnji s Naručiteljem;
- pregledati i ovjeriti obračunske (mjesečne) privremene situacije, račune, koji moraju odgovarati izvedenom opsegu radova i ugovoru o građenju;
- pregledati i ovjeriti prijedlog okončanog obračuna, potvrđivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Procijenjena vrijednost nabave: 162.007,00 kuna bez PDV-a (...)

Kompletni poziv - vidi vezane dokumente.

Ponude se dostavljaju do 15. 01. 2020. godine, do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

Documenti

Istaknuto