Natječaji - javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste G.Garibaldi – Sv. Sebastijan

Objava: 27.8.2018.

Ažurirano 07.09.2018. - vidi vezane dokumente: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE i ZAPISNIK O PREGLEDU l OCJENI PONUDA

---------------

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju nerazvrstane ceste G.Garibaldi – Sv. Sebastijan.

Predmet nabave je „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste G.Garibaldi – Sv. Sebastijan“.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Procijenjena vrijednost nabave: 384.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 480,000,00 kuna sa PDV-om.

Okvirna količina predmeta nabave definirana je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

Ponude se dostavljaju do 06. rujna, 2018. godine, do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Documenti

Istaknuto