Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponude: nabava građevinskih radova za sanaciju Kaštela Rota u Momjanu

Objava: 4.4.2019.

Ažurirano 09.04.2019. - vidi vezani dokument "Obavijest o odabiru"

__________________

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 15/18)

Evidencijski broj bagatelne nabave: 34-JN-04-19

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava građevinskih radova za sanaciju Kaštela Rota u Momjanu.

Documenti

Istaknuto