Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 29.8.2016.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

koja će se održati u četvrtak,  01. rujna 2016., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.    Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja za 2016. godinu
4.    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mužolini Gornji
5.    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje
6.    Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
7.    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
8.    RaznoPozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.


GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin, v.r.Ai sensi dell'articolo 23 del Reg.di procedura del Consiglio cittadino della Città di Buie convoco :

la 24.esima seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie

che si terrà giovedì, 01 settembre 2016 alle ore 19.00  negli ambienti dell`UPA di Buie
Per la seduta propongo il seguente:

Ordine del giorno

1.     Interpellanze, proposte ed informazioni
2.    Verifica del verbale della 23.esima seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
3.    Relazione semestrale sull'esecuzione del bilancio della Città di Buie per il 2016
4.    Proposta di Decisione inerente la realizzazione del Piano urbanistico regolatore per il paese di Musolini di sopra
5.    Proposta di Conclusione che stabisce  l`elenco dei vani ad uso commerciale oggetto di compravendita
6.    Proposta di Decisione in merito all'accettazione dell'offerta migliore e stipulazione del contratto per l'acquisto di beni immobili
7.    Proposta di Decisione sulla pubblicazione del bando di concorso per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Buie
8.    Varie

Invito tutti i i membri del Consiglio cittadino ad aderire al presente invito. In caso di  impedimento Vi preghiamo di avvisare l'Assessorato per gli affari generali al numero di telefono 772 122.


CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUIE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Fabrizio Vižintin, m.p.

                                                                               

Istaknuto