Le sedute

Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 23.3.2018.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u srijedu, 28. ožujka 2018., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

Dnevni red

l. Pitanja, prijedlozi i informacije
2. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite Grada Buja za 2017.godinu
4. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na područj u Grada Buja-Buie za 201 8. godinu
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Buje - Asilo infantile Buie za 2017. godinu
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje - Scuola d'infanzia italiana FREGOLA Buie za 2017. godinu
7. Izvješće o radu i financij sko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Buje - Universita popolare aperta di Buie za 2017. godinu
8. Izvješće o radu i financij sko i zvješće DVD-a Buje-Buie za 201 7. godinu
9. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje- Scuola d'infanzia italiana FREGOLA Buie
10. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učili šta Buje - Universita popolare aperta di Buie
ll. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buja
12. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine
13. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu
14. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
15. Prijedlog odluke o oprostu zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja-Buie
obuhvaćenih rekonstrukcijom ul. l. svibnja za razdoblje od O 1. do 3 1. ožujka 2018. godine
16. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 2052/3 k.o. Momjan
17. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 564/3 i 564/4 obje k.o. Buje
18. Prijedlog na~ečaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija
19. Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni
izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

 

Ai sensi dell'articolo 23 del Reg.di procedura del Consiglio cittadino della Citta di Buie convoco :
L'ottava seduta del Consiglio cittadino della Citta di Buie
che si terra mercoledi, 28 marzo 2018 alle ore 19.00 negli ambienti deli'UPA di Buie
Per la seduta propongo il seguente:
Ordine del giorno
l. Interpellanze, proposte ed informazioni
2. Verifica del verbale della settima seduta del Consiglio cittadino della Citta di Buie
3. Proposta di Conclusione per l'accettazione della relazione inerente lo stato del sistema di
protezione ciYile della Citta di Buie per !'anno 2017
4. Proposta del Piano di sviluppo del sistema di protezione civile del territorio della Citta di Buie per
!'anno 2018
5. Relazione delle attivita e relazione finanziaria del Dječji vrtić Buje-Asilo infantile di Buie per il
2017
6. Relazione delle attivita e relazione finanziaria del Talijanski dječj i vrtić MRVICA Buje - Scuola d'
infanzia italiana FREGOLA Buie per il2017
7. Relazione delle atti vita e relazione finanziaria del Pučko otvoreno učilište Buje - Universi ta
popolare aperta di Buie per il2017
8. Relazione delle attivita e relazione fmanziaria dei Vigili del fuoco volontari per il 2017
9. Proposta di del ibera relativa alla nomina del direttore del Talijanski dječji vrtić MRVICA BujeScuola
d' infanzia italiana FREGOLA Buie
l O. Proposta di del ibera relativa alla nomina del direttore del Pučko otvoreno učilište BujeUniversita
popolare aperta di Buie
ll. Proposta di decisione statutaria relativa alle modifiche e all'integrazione dello Statuta della Citta di
Buje-Buie
12. Relazione semestrale sull'operato del Sindaco relativo al perioda luglio 2017 - dicembre 2017
13. Relazione sulla realizzazione del Programma annuale di manutenzione e costruzione di impianti
ed infrastrutture com unali per il 2017
14. Proposta di decisione sulle condizioni e modi per tenere gli animali domestici e come trattare gli
animali abbandonati, persi e gli anemali selvatici
15. Proposta di Decisione per l'esenzione dal pagamento del canone di locazione ai locatari dei vani
commerciali di proprieta della Citta di Buie siti nella zona coperta dalla ricostruzione della via l o
maggio, per il perioda dal 01/03/2018 al 31/03/2018
16. Proposta di decisione sull'esclusione dal bene pubblico sito sulla p.c.n2052/3 del C.c. di Momiano
17. Proposta di decisione sulla vendi ta degli immobili p.c.n.564/3 e 564/4 del C.c. di Buie
18. Proposta di pubblicazione del bando di concorso per la vendita degli immobili di proprieta della
Citta di Buie siti nella zona imprenditoriale Mazuria
19. Varie
lnvito tutti i i membri del Consiglio cittadino ad aderire al presente invito. ln caso di impedimento Vi
preghiamo di avvisare l'Assessorato per gli affari generali al numero di telefona 772 122.

Documenti

Istaknuto