Le sedute

Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 29.5.2018.

Ai sensi dell'articolo 23 del Reg.di procedura del Consiglio cittadino della Città di Buie convoco :

La nona seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie 
che si terrà martedì, 29 maggio 2018 alle ore 19.00 negli ambienti dell`UPA di Buie
Per la seduta propongo il seguente:

Ordine del giorno
1. Interpellanze, proposte ed informazioni
2. Verifica del verbale dell'ottava seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
3. Informazioni sullo stato di sicurezza sul territorio della Città di Buie per il 2017
4. Holcim S.r.l.. - presentazioni e piani per il prossimo periodo relativi allo sfruttamento della cava di Plovania
5. Relazione delle attività e relazione finanziaria della società commerciale Civitas Bullearum S.r.l. 
6. Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Buie per il 2017
7.

Invito tutti i membri del Consiglio cittadino ad aderire al presente invito. In caso di impedimento Vi preghiamo di avvisare l'Assessorato per gli affari generali al numero di telefono 772 122.

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUIE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Rino Duniš, m.p.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u utorak, 29. svibnja 2018., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red
1. Pitanja, prijedlozi i informacije
2. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2017. godinu
4. Holcim d.o.o. - prezentacija i planovi za naredno razdoblje vezano uz eksploataciju kamenoloma u Plovaniji
5. Godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Civitas Bullearum d.o.o.
6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2017. Godinu
7. Razrješenje i imenovanje članova/ica Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje – Universita popolare aperta di Buie
8. Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja-Buie
9. Prijedlog Odluke o stjecanju prava građenja na k.č.br. 461/9 k.o. Buje
10. Poništenje Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina na k.č.br. 564/3 i 564/4 k.o. Buje
11. Izvještaj o provedenom natječaju za prodaju nekretnina na području poduzetničke zone Mazurija
12. Natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buje - Buie
13. Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš, v.r. 

Documenti

Istaknuto