Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Grada Buja - Buie

Objava: 23.9.2019.

Svrha projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Buja te doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.

Svrha projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta grada Buje – Buie“ je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Buja te doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina komunalnog otpada koje se odlaže na odlagališta komunalnog otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknut će se i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada čime će se ujedno osigurati odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje istog te će se na ovaj način nastojati spriječiti dosadašnju, čestu praksu odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš tj. stvaranja divljih odlagališta.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta, Grad Buje - Buie će osigurati infrastrukturu potrebnu za odvojeno prikupljanje otpada, a kroz promidžbu i vidljivost projekta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti educirat će se 100% lokalnog stanovništva o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanju otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te će se na taj način podići svijest javnosti o održivom gospodarenju otpadom. Radom reciklažnog dvorišta omogućit će se odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje problematičnog (opasnog) otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila, manjih količina građevinskog otpada te glomaznog otpada, a čije će odlaganje biti bez naknade i dostupno svim stanovnicima područja Grada Buja - Buie. Također će se izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućiti odvojeno sakupljanje i sortiranje otpada u odgovarajuće spremnike, sve s ciljem povećanja efikasnosti i racionalnog korištenja otpada i formiranja odvojenih tokova otpada, uz maksimalno iskorištenje otpadnih tvari recikliranjem te odvajanje opasnih tvari iz komunalnog otpada čime će se ostvariti bitno smanjenje nepovoljnih svojstava ostatnog otpada te smanjenje volumena i mase ostatnog otpada kojeg je potrebno zbrinuti u okviru odlagališta otpada. U prvoj godini rada reciklažnog dvorišta, očekuje se odvojeno sakupljanje ukupno 120 t otpada koji predstavlja izbjegnuti otpad koji se odlaže na odlagališta.

Temeljem Poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentni broj: KK.06.3.1.03, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda su osigurana bespovratna sredstva za provedbu projekta u iznosu od 2.791.067,49 kuna (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.03.0148).

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Grada Buje - Buie doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17)

Fotogalleria

Istaknuto