Avvisi

Savjetovanje - komunalna naknada

Objava: 14.11.2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Grad Buje-Buie donošenjem novih Odluka usklađuje iste sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Ne mijenjaju se dosadašnji iznosi komunalne naknade niti način i rokovi plaćanja.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 14.11.2018. godine te završava zaključno s danom 27.11.2018. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke. Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: info@buje.hr

Documenti

Istaknuto