Natječaji - Zasnivanje radnog odnosa

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Objava: 27.11.2018.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - ODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ice na određeno ( 12 mjeseci ), puno radno vrijeme


DJEČJI VRTIĆ BUJE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje
Raspisuje

J A V N I P O Z I V

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž)

• ODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ice na određeno ( 12 mjeseci ), puno radno vrijeme


Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju:
- nezaposlene osobe do navršene 30. Godine života koje su u evidenciji nezaposlenih osoba prijavljene najmanje 30 dana
- nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale
- osobe koje nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale ( bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja
- ima odgovarajuću stručnu spremu predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se osposobljavanje prima stručno osposobljavanje

Uz prijavu potrebno je priložiti:
• presliku domovnice
• preslika osobne iskaznice
• presliku diplome- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od dana objave natječaja)
• životopis

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i važeći dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti , smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: „ Dječji vrtić Buje „ – Asilo infantile Buie, Buje, Matije Gupca 13, 52460 Buje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom:
” za Natječaj – ne otvaraj ”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

JAVNI POZIV vrijedi od 27.11.2018. do 05.12.2018.godine

 

 

 

Documenti

Istaknuto