Organi di lavoro del Consiglio Comunale

Objava: 1.7.2013.
Radi razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima akata o pitanjima iz djelokruga tijela, koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, pokretanja inicijativa i predlaganja donošenja općih akata Vijeća, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, te izvršavanja određenih zadaća od interesa za Vijeće, Vijeće po potrebi osniva stalna radna tijela: 1. Mandatna komisija 2. Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja, 3. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe 4. Odbor za izbor i imenovanja, 5. Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku 6. Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu, 7. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo . 8. Odbor za priznanja i odlikovanja, 9. Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice 10. Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije, 11. Odbor za društvene djelatnosti 12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 13. Odbor za turizam 14. Odbor za poljoprivredu 15. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Istaknuto