REZULTATI NATJEČAJA - PRAZNIK GROŽĐA 2019.

Objava: 9.9.2019.
Na temelju članka 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), članka 8. Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina (“Službene novine Grada Buja”, broj 10/17) i Zapisnika od 09.09.2019., KLASA: 361-01/19-01/37, URBROJ:2105/01-05/02-19-20, Gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 09.09.2019., donosi

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE „PRAZNIK GROŽĐA 2019“

Objava: 28.8.2019.
Izlažu se natječaju za davanje u zakup javne površine za vrijeme trajanja manifestacije „Praznik grožđa 2019“ prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Navedene javne površine daju se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti. Sve pozicije označene oznakom Pu opremljene su šatorima.

Istaknuto