JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

Objava: 7.3.2017.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buje-Buie u 2017. godini. Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama iznose 250.000,00 kuna (dvijestopedesettisućakuna). Višestambena zgrada je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade i koju čini jedna dilatacija (ulaz). Iznos sufinanciranja projekta povećanja energetske učinkovitosti za jednu višestambenu zgradu ovisi o broju prihvatljivih prijava i udjela procijenjene investicije pojedine zgrade, maksimalno do 30% investicije obnove.

Javni poziv za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije "Dani grožđa 2016"

Objava: 6.9.2016.
Temeljem članka 26. Odluke o porezima Grada Buja ("Službene novine Grada Buja" 08/10), predsjednik Organizacijskog odbora Dana grožđa, dana 05. rujna 2016., raspisuje Javni poziv za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije "Dani grožđa 2016". Izlaže se javnom pozivu za davanje u zakup javne površine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi (...)

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj l akademskoj godini 2016./2017.

Objava: 1.7.2016.
Gradonačelnik Grada Buja raspisuje NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj l akademskoj godini 2016./2017. U školskoj/akademskoj godini 2016./2017. Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištu visokim učilištima a sukladno odredbama točke ll Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 7/16). Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine godine. (...)

Odluka o dodjeli dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Objava: 23.6.2016.
Po provedenom postupku javnog poziva i temeljem Zapisnika o otvaranju pristiglih ponuda od 20.06.2016., KLASA:300-01/15-01/02, URBROJ: 2105/01-05/02-16-14, dodjeljuje se dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza sljedećem subjektu: "JIMM" TAKSI PRIJEVOZ – Miroslav Gobac - Buje – D. Alighieri 8

Javni poziv za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Buja-Buie

Objava: 1.6.2016.
Predmet javnog poziva je dodjela dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Buja-Buie. Autotaksi prijevoz obavlja se sukladno važećem zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, podzakonskim propisima kojima se uređuju posebni uvjeti za vozila i Odlukom o autotaksi prijevozu na području Grada Buja-Buie („Službene novine Grada Buja “ br. 12/15). Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada Buja-Buie obavlja se isključivo na temelju dozvole koju izdaje Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie. Dozvola je upravni akt (Rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza) koju izdaje Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Dozvola se izdaje na vrijeme od deset godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije. Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana. Dozvola se izdaje po principu jedan autotaksi prijevoznik (obrt ili tvrtka) – jedno vozilo – jedna dozvola. Jedan autotaksi prijevoznik ne može dobiti više od jedne dozvole, bez obzira na posjedovanje više tvrtki i/ili obrta. Ako se po provedenom javnom pozivu javi samo jedan autotaksi prijevoznik i dobije dozvolu, može se tom prijevozniku na zahtjev dodijeliti još jedna dopunska dozvola.

Istaknuto