NESLUŽBENA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

Objava: 6.7.2017.
Na osnovu Pravilnika za provedbu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buja-Buie donesenog od strane Gradonačelnika, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/01-17-2 od 06. 03. 2017. godine, po provedenom ponovljenom pregledu o čemu je sastavljen Zapisnik od 05.07.2017. KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/02-17-21, sastavlja se: (...)

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

Objava: 7.3.2017.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buje-Buie u 2017. godini. Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama iznose 250.000,00 kuna (dvijestopedesettisućakuna). Višestambena zgrada je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade i koju čini jedna dilatacija (ulaz). Iznos sufinanciranja projekta povećanja energetske učinkovitosti za jednu višestambenu zgradu ovisi o broju prihvatljivih prijava i udjela procijenjene investicije pojedine zgrade, maksimalno do 30% investicije obnove.

Javni poziv za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije "Dani grožđa 2016"

Objava: 6.9.2016.
Temeljem članka 26. Odluke o porezima Grada Buja ("Službene novine Grada Buja" 08/10), predsjednik Organizacijskog odbora Dana grožđa, dana 05. rujna 2016., raspisuje Javni poziv za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije "Dani grožđa 2016". Izlaže se javnom pozivu za davanje u zakup javne površine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi (...)

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj l akademskoj godini 2016./2017.

Objava: 1.7.2016.
Gradonačelnik Grada Buja raspisuje NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj l akademskoj godini 2016./2017. U školskoj/akademskoj godini 2016./2017. Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištu visokim učilištima a sukladno odredbama točke ll Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 7/16). Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine godine. (...)

Istaknuto