KAPITALNE INVESTICIJE
SUFINANCIRANI PROJEKTI KOJI SU U PROVEDBI I INVESTICIJE KOJE SU U PRIPREMI ZA KANDIDIRANJE NA EU i HR FONDOVE

SUFINANCIRANI PROJEKTI U PROVEDBI:

1. Obnova Kaštela Rota u Momjanu – 2. faza obnove

Obnova Kaštela Rota je investicija od oko 2.600.000,00 kn koju smo započeli 2016. godine kada smo izvršili 1. fazu obnove, u suradnji s Konzervatorskim odjelom iz Pule. Radovi koji su izvršeni 2016. godine su: otvaranje pristupnog puta do kaštela u širini od 5 m; geomehanička sanacija stijenskog pokosa ispod Kaštela Rota s popunjavanjem šupljina jastucima od mlaznog betona u više slojeva i zaštita južnog pokosa (uz kulu) štapnim sidrima. („više“na link na „Realizirani projekti“).

Sufinaciranje: u 2017. kreće se s 2.fazom obnove a dio radova sufinanciraju Ministarstvo kulture s 250.000,00 kn i Istarska županija s 50.000,00 kn a ostali iznos pokriva Grad Buje vlastitim sredstvima koje je osigurao u proračunu za 2017.

Ostala moguća sufinanciranja: dio radova prijavljen je na javni poziv Regije Veneto na Program za promicanje kulturne baštine istromletačkog porijekla u Istri i Dalmaciji za koji se očekuju rezultati uskoro (kandidiran je krajem 2016.).

Projekt vodi: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

2. Unapređenje Parenzana Friendly Centra - Rekonstrukcija objekta pored Centra Parenzana i prenamjena u spremište/servis za bicikle

Radi se o investiciji od oko 500.000,00 kn za izgradnju dodatnog dijela odmarališta „Parenzana Friendly Center“ radi unapređenje turističke kvalitete i otvaranja spremišta bicikala s ponuđenim stalkom „bike-servis“ za manje popravke ili zamjenu manjih dijelova bicikala. Parenzana Friendly Center otvoren je 8.9.2015., smješten je uz javno dostupne prirodne i kulturne atrakcije, koriste ga mnogobrojni biciklisti pa se nametnula potreba da se podigne kvaliteta ponude i da se ponudi usluga servisa za bicikle i sklonište u skladu s novim zahtjevima cikloturizma.

Sufinaciranje: provedbu investicije sufinancira Ministarstvo turizma s 270.000,00 kn a razliku pokriva Grad Buje vlastitim sredstvima iz proračuna za 2017., a prethodno je već uložio vlastita sredstva u iznosu od 225.000,00 kn za otkup nekretnine.

Projekt vodi: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

KAPITALNE INVESTICIJE U PRIPREMI ZA EU/HR FONDOVE

1. Rekonstrukcija - dogradnja i prenamjena slobodnostojeće građevine javne namjene – vatrogasni dom DVD Buje

Odlukom Gradskog vijeća od 7.4.2017. o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija- dogradnja i prenamjena slobodnostojeće građevine javne namjene – Vatrogasni dom DVD Buje“ dala se i suglasnost DVD-u Buje da kandidira projekt na natječaj objavljen od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) na Mjeri 7.4.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“ Projektom se planira rekonstrukcija zgrade i dogradnja kojom bi se dobio Dom DVD-a od cca 450 m2.
Putem investicije od oko 5.000.000,00 kn vatrogasni dom će se i opremiti te će se time omogućiti razvoj adekvatnih uvjeta rada DVD-a, što će im osigurati brže i pravovremene intervencije u slučaju elementarnih nepogoda. Dodatno, rekonstrukcijom doma dobit će se prostorije opremljene i za edukativne i preventivne radionice za spriječavanje požara a moći će se koristiti i za održavanje raznih događanja u suradnji s udrugama i građanima radi zajedničkog djelovanja.

2. Rekonstrukcija Ulice 1. Svibnja u Bujama i izgradnja kolektora otpadnih voda uz ul.Flavia

Rekonstrukcijom ulice 1. svibnja, kao jedna od glavnh ulica Grada koja od trgovačke zone vodi do starogradske jezgre želi se unaprijediti kvaliteta prometa vozila i pješaka, stvoriti uvjete za razvoj gospodarskih djelatnosti u navedenom području, izraditi novu – odvojenu fekalnu i oborinsku kanalizaciju, izraditi nove vodoopskrbne mreže sa kućnim priključcima te izvesti potrebne električne i strojarske instalacije.

Krajem 2016., sukladno Zakonu o cestama, provedeni su postupci, evidencije i uknjižbe dijela nerazvrstanih cesta, te izrađene snimke izvedenih stanja za dio neevidentiranih i neupisanih nerazvrstanih cesta na području Grada Buja i to: ul. 1. svibnja, Trg J. B. Tita, Trg Slobode , odrađena je analiza opravdanosti troškova investicije i mogućnost prijave projekta na strukturalne fondovi. Bilo je predviđeno kandidiranje projekta sa spremnom projektnom dokumentacijom u 2016. na natječaju Programa za ruralni razvoj Mjera 7.2.2. no, zbog uvjeta natječaja i dobivenog visokog iznosa investicije nakon utvrđene greške u troškovniku od strane projektanata, u konačnici se odustalo od prijave i na sjednici Gradskoga Vijeća od 25.11.2016. odlučilo se krenuti u izradu nove projektne dokumentacija sukladno financijskim mogućnostima grada. Dogovoreno je sa svim sudionicima u projektu da se projektna dokumentacija pripremi do konca travnja, kako bi se u svibnju mogao izvršiti postupak javne nabave da bi radovi mogli krenuti polovicom lipnja 2017. Planirani iznos investicije: cca.1.700.000,00 kn.

3. Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Bujama

Dječji vrtić u Bujama sagrađen je 1981. godine kada je bio moderna građevina adekvatna za tadašnje potrebe našeg grada. Zbog svoje dotrajalosti i novih pedagoških standarda nametnula se potreba o izgradnji novog dječjeg vrtića. Postupak izrade Urbanističkog Plana Uređenja (UPU) počeo je u listopadu 2012. godine donošenjem Odluke na Gradskom vijeću o izradi Plana a o kojem je u veljači 2013. godine održana javna rasprava i javni uvid. Po javnom izlaganju Plana i primljenim primjedbama građana, stanovnika u ulici Rudine, usmjerenim uglavnom o njihovom neprihvaćanju nove regulacije prometa i činjenice da će ulicom prometovati vozila do parkirališta ispred novog dječjeg vrtića, izrađen je novi prijedlog Plana o kojem je održana u studenom 2013. godine javna rasprava po kojoj je UPU 'Rudine – V. Nazor' u konačnici i prihvaćen.

Temeljitom analizom idejnog rješenja novoplaniranog niskoenergetskog vrtića, otvorenih natječaja za dodjelu sredstava na koje se vrtić može kandidirati – npr.Mjera 7.4.2. Programa za ruralni razvoj te proračunskih sredstava Grada Buja zaključilo se da je racionalnije vrtić rekonstruirati.

U pripremi je idejno rješenje za rekonstrukciju kojom će se postojeća zgrada sanirati, povećati njena energetska učinkovitost te dograditi potrebni prostori, do maksimalnog iznosa od 7.500.000,00 kn koliko se može očekivati od EU fonda ukoliko se taj projekt odobri.

4. Izgradnja i opremanje Poslovne zone Mazurija

S ovim projektom vrlo važnim za gospodarski razvoj Grada krenulo se 2012. godine kada je donesen Urbanistički plan područja Mazurija. 2013. godine riješeni su imovinskopravni odnosi s RH za područje Mazurija, i izrađen je parcelacijski elaborat područja, a 2014. godine ishođeno je Rješenje Ministarstva poljoprivrede i proveden je postupak izdvajanja nekretnina iz šumskogospodarskog područja RH. Po okončanju postupka, a nakon uplate iznosa od 1.198.081,64 kn, pravo vlasništva nad 7,29 ha unutar poslovne zone Mazurija preneseno je na Grad Buje. Krajem 2014. raspisan je javni poziv za iskazivanje namjere ulaganja poduzetnika i poduzetničkog potencijala u Poduzetničku zonu a početkom 2015. godine provedena je anketa zainteresiranosti poduzetnika i prikupljene su ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompletne komunalne infrastrukture. Dodatno, 2016. godine ishodovana je lokacijska dozvola, izrađen je program istražnih radova i ishodovani su vodopravni uvjeti za izvođenje hidrogeoloških istražnih radova, izvedeno je mikrozoniranje i izvještaj izvedenih istražnih radova na lokaciji planirane gospodarske zone Mazurija; izrađen je glavni projekt rekonstrukcije raskrižja DC 75 i zone Mazurija, odrađena su idejna rješenja opskrbe zone i ishodovani su posebni uvjeti, te u izradi su idejni projekti infrastrukture unutar zone i prometnice uz zonu.

5. Rekonstrukcija kuće uz Kulu Sv. Martina i prenamjena u turističke svrhe

Nakon obnove Kule nametnula se potreba da se sanira i objekt-kuća uz Kulu Sv.Martina s ciljem da se kulturno dobro sadržajno obogati (u prizemnoj prostoriji kuće nalazi se krušna peć a širina polukružnog izbočenja odnosno same peći iznosi 3 metara) i da taj objekt služi za pružanje popratnih usluga posjetiteljima Kule (suvenirnica, WC, garderoba i sl.) i kao dodatni prostor za manifestacije i popratne kulturne programe koji bi se organizirali da se obogati kulturna ponuda Kule i starogradske jezgre općenito. Prva faza rekonstrukcije kuće do kule dovršena je 2015. kada su izvršeni prvi nužni radovi očuvanja i sanacije odnosno sanacija zidova i statičko ukrućenje, a ostaje za završiti još veći dio radova sanacije i to sanacija ostalih zidova, uređenje otvora, izrada poda prizemlja, montaža nove međukatne konstrukcije, uređenje interijera, montiranje unutarnjeg stubišta, rekonstrukcija krušne peći i sve instalacije. Za daljnje i završne radove i u svrhu poboljšanja turističke ponude, regija Veneto zajedno s partnerima Istarskom županijom kandidirala je projekt GoForth na EU program Adrion, a unutar tog projekta predviđen je iznos od oko 60.000 Eura za završne radove odnosno za obnovu 2.kata kuće i opremanje objekta do kule Sv.Martina (objava rezultata uskoro-svibanj 2017.).

6. Revitalizacija praonica i zaleđa starogradske jezgre

Ispod Trga Slobode nalaze se napušteni i oronuli podrumi odnosno nekadašnje praonice i zapušteno dvorište s antiknom šternom. Do šterne je smještena gradska galerija „Orsola“ koja je nastala rekonstrukcijom zapuštene tipične istarske kuće u sklopu postizanja cilja grada da se revitalizira starogradska jezgra. Zapušteni podrumi pod Trgom Slobode služe kao spremište alata a nekadašnja šterna nije u funkciji, na mjestu nekadašnje šterne ostao je samo otvor koji je privremeno pokriven zbog opasnosti.

Područje obuhvata idejnog programskog i prostornog rješenja uključuje stoga nekadašnje praonice, gradsku galeriju „Orsola“, dvorište sa šternom uz gradsku galeriju i Etnografski muzej te postojeću zelenu površinu koja trenutno odvaja dvije vrlo važne gradske povijesne jedinice. Revitalizacijom planira se očuvati i očistiti taj dio grada i izvesti potrebne zahvate za zaštitu i obnovu kako bi zaživjele kao novi višenamjenski prostor. Potrebno je dovršiti sanaciju galerije sa popratnim sadržajem i povezati cjelokupan prostor galerije, muzeja, ograđeno dvorište s cisternom, praonice i stvoriti novu zanimljivu visokovrijednu povijesnu cjelinu.

Investicija od ukupno oko 600.000,00 kn podjeljena je u 3 faze:
1.Uređenje podruma Trga Slobide (uređenje neposrednog okoliša, potpornog zida, čišćenje i uređenje interijera podruma, demontaža postojećih vratiju, izrdaa zaštitne željezne rešetke na ulaznim otvorima, uređenje ulaza u podrume i zelene površine): oko 250.000,00 kn
2.Uređenje zaleđa etnografskog muzeja i cisterne (uređenje okoliša, ueređenje potpornog zida do cistrerne, etapno uređenje cisterne, rekonstrukcija kamenog stubišta, rekonstrukcija cisterna): oko 200.000,00 kn
3.Uređenje galerije Orsola (uređenje zidova, stropnih konstrukcija i čišćenje): oko 150.000,00 kn

7. Energetska obnova upravne zgrade

Izrađeni su projekti povećanja energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije za prijavu u 2017. godini na Fond za Zaštitu Okoliša i Energetsku Učinkovitost (FZOEU) na natječaj za objekte jedinica lokalne samouprave i to na mjeru za obnovu vanjske ovojnice i mjeru za obnovljive izvore energije.

Sufinanciranjem iz EU fonda za regionalni razvoj planiramo zaključiti investiciju od cca. 1.500.000,00 kn koja obuhvaća sanaciju, uređenje, povećanje energetske učinkovitosti i uporabu obnovljivih izvora energije.

8. Rekonstrukcija Pučkog Otvorenog Učilišta (POU) Buje

Za POU Buje 2012. godine izrađen je energetski pregled zgrade s energteskim certifikatom i izrađen je projektni zadatak rekonstrukcije, a u Proračunu su planirana sredstva pomoći za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije POU-a Buje.

9. Uređenje pješačko-turističke staze do vodopada Zingarela

Nakon prve faze uređenja, planira se izrada i montaža pješačkog mosta u dva dijela dužine 16 metara, te rukohvata za osiguranje.

10. Izgradnja kanalizacijskog sustava sa pročistačem otpadnih voda naselja na području Grada Buje

Društvo „Istarski vodozaštitni sustav- IVS d.o.o. prema svom Programu investicijskih ulaganja izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda i redoslijedu izgradnje sustava predviđa izvođenje radova za naselja Kaštel, Kaldanija i Plovanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban. U tijeku je priprema projektne dokumentacije svih naselja (od rješavanja imovinsko-pravnih postupaka, ishodovanja lokacijskih dozvola do izrade glavnih projekata) i očekuje se da će biti gotova do kraja 2017. Planira se krenuti s projektom izgradnje kanalizacijskog sustava Kaštel, Kaldanija i Plovanija, te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban, koji je i najznačajniji zbog najvećeg broja stanovnika.

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu svih gradova i općina Istarske županije, osnovano za realizaciju projekta "Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske županije". Zbog specifičnosti konfiguracije tla, te karakteristika i izdašnosti izvorišta vode za piće na Istarskom poluotoku, nametnula se potreba cjelovitog upravljanja vodoopskrbom i odvodnjom i ispuštanja otpadnih voda, posebice u malim naseljima koja nemaju ni ekonomske ni ljudske resurse za gradnju i upravljanje kanalizacijskim sustavom, pa je zato 2004. osnovano trgovačko društvo IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. u vlasništvu gradova i općina Istarske županije. Udio u vlasništvu imale su i Istarska županija i Hrvatske vode do 2012. kada su, sukladno Zakonu o vodama, svoje udjele prenijele na sve jedinice lokalne samouprave Istarske županije. Odlukom od 2005. o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji, te izmjenom i dopunom od 2011., i Odlukom od 2010. o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite voda u Istarskoj županiji, osigurana su sredstva u proračunu IVS-a koja su namjenska i koriste se isključivo za financiranje Programa investicijskih ulaganja izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda, a za koji su predviđena i sredstva Hrvatskih voda, i Europskih fondova za ruralni razvoj te drugi izvori.

Poduzeće „6.maj odvodnja“ d.o.o. prema svom planu investicija predviđa izvođenje radova za naselje Krasica.

Godine 2013. sukladno novom Zakonu o vodama, kojim je propisano da se komunalna djelatnost mora odvojiti od djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, osnovano je trgovačko društvo „6.maj odvodnja d.o.o.“, sa sjedištem u Umagu, u vlasništvu svih gradova i općina sa područja cijele Bujštine. Društvo „6.maj odvodnja“ d.o.o. nastavlja s provedbom plana intenzivnog razvoja kanalizacijskog sustava koji predviđa, među ostalim investicijama, i izgradnju kanalizacijskog sustava za naselje Krasica.

11. Rekonstrukcija Stare uljare

U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom za dio nekretnine za katastarsku česticu koja je još uvijek u vlasništvu Republike Hrvatske a dio je gospodarskog objekta, u zgradnom nizu stare uljare, koja čini jednu nedjeljivu građevinsku cjelinu, dok ostale dvije čestice u vlasništvu su Grada Buja.

Objekt stare uljare postavljen je u funkciju za preradu maslina davne 1914. godine i ostao je u funkciji do 1986. Za Grad Buje navedeni gospodarski objekt je kulturno povijesno dobro, 2005. stavljen je pod preventivnu zaštitu, i izrađen je idejni projekt sanacije. U interesu Grada je osposobiti ga kao muzejski prostor budući da je to jedini primjerak cjelovitog industrijskog postrojenja stare tehnologije prerade maslina na području Istre, Hrvatske ali i Europske unije. Dodatno, stara uljara je povijesni raritet i zbog očuvanosti i cjelovitosti tehnološkog procesa.

U svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s RH već više od 10 godina Grad Buje se obraća državnim nadležnim tijelima da se nekretnina daruje ili kupi (AUDI-ju, potom i DUUDI-ju i sada nadležnom Ministarstvu državne imovine) te se očekuje skoro rješavanje predmeta kako bi staru uljaru, koja vapi za sanacijom, kandidirali na EU fondove ili na neke druge izvore financiranja.

12. Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište na stanici: podnesen zahtjev Ministarstvu državne imovine za uređenje imovinskopravnih odnosa bez naknade na k.č.br. 461/9 k.o. Buje radi izgradnje infrastrukturne građevine (reciklažno dvorište). Navedena nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja mješovite gospodarske namjene - poslovne i proizvodne (K/I1) Stanica za koju prostorno planska dokumentacija predviđa i mogućnost gradnje i uređenja reciklažnog centra za prikupljanje sekundarnih sirovina.

Reciklažno dvorište za građevinski otpad (Monte Baster): podnesen zahtjev Ministarstvu državne imovine za uređenje imovinskopravnih odnosa bez naknade na k.č.br. 1746, 1747/1, 1747/2 i 1750/1, sve k.o. Buje, radi izgradnje infrastrukturne građevine (reciklažno dvorište).Navedene nekretnine nalaze se unutar granica građevinskog područja gospodarske namjene oznake E poslovna-komunalno-servisna namjena (K3) Reciklažno dvorište Buje i za iste je obavezna izrada UPU PZ Buje – poslovna komunalna-servisna namjena (K3). Područje je namijenjeno uređenju odlagališta građevnog otpadnog materijala (kamen, opeka, drvo, beton, žbuka i sl. materijali od rušenja građevina, rasuti materijal iz iskopa - mješavina zemlje i sitnog kamenja) te gradnji i uređenju reciklažnog dvorišta za sakupljanje korisnog otpada i kompostane za potrebe lokalnih poljoprivrednih proizvođača Bujštine.

13. Proširenje groblja u Bujama

U izradi je projektna dokumentacija i planira se izvedba investicije u suradnji s društvom „6.maj“ d.o.o.