1. CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI U BUJAMA

Izvor/i bespovratnih sredstava: Centar za inkluziju i podršku zajednici je organizacija civilnog društva osnovana 2005. godine čije su aktivnosti usmjerene djeci s teškoćama u razvoju te osobama s intelektualnim teškoćama. Grad Buje uložio je veliki napor za sanaciju zgrade starog dječjeg vrtića i otvaranje Centra u Bujama 2011. godine a financijsku potporu su dali i Istarska županija, Grad Umag te ostale jedinice lokalne samouprave i Gradovi i Općine sa Bujštine.

Ciljevi projekta: Centar je ustrojstveno organiziran na način da svakodnevno pruža usluge dnevnog boravka svojim korisnicima sa područja cijele Bujštine. U Bujama Centar za inkluziju provodi svoje aktivnosti u zajedničkom prostoru u zgradi bivšeg vrtića s Odjelom za rad s djecom s poteškoćama u razvoju Osnovne škole Mate Balota Buje.

2. TRG SV. SERVULA

Izvor bespovratnih sredstava: rekonstrukcija Trga Sv. Servula u starogradskom dijelu Buja je dovršena 2011. godine. Investiciju od preko 3 milijuna kuna sufinancirala je Regija Veneto u 2010. godini s 225.000,00 kn dok je najveći iznos osiguran iz proračuna Grada Buja.

Infrastrukturne investicije: izvršena je kompletna obnova Trga. Prije poploćenja trga rekonstruirana je cjelokupna infrastruktura, a starogradski trg u Bujama je vjerojatno prvi u Istri na kojem je elektroinstalacija, koja uobičajeno visi po fasadama zgrada, spuštena pod zemlju.

3. ROTOR VALANARI

Izvor/i bespovratnih sredstava: 2014. godine realizirana je investicija od 5,5 milijuna kn koja se u potpunosti financirala sredstvima državnog poduzeća „Hrvatske ceste“ d.o.o. Učešće Grada Buja za izradu projektne dokumentacije: 337.850,40 kn.

Ciljevi projekta i investicije: Godine 2013. godine izrađen je Glavni projekt izgradnje s procjenom troškova izgradnje i rekonstrukcije kompletne infrastrukture i ishođena je potvrda Glavnog projekta (građevinska dozvola) projekta rekonstrukcije rotora Valanari, te je investicija uvrštena u Plan izgradnje za 2013. poduzeća „Hrvatske ceste“ d.o.o. Rekonstrukcija je dovršena 2014. godine i izgrađeno je kompletno kružno raskrižje s oborinskom odvodnjom. Početkom 2015. godine ishođena je uporabna dozvola i izrađen je katastar vodova u obuhvatu zahvata rekonstrukcije.

Projekt vodio: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

4. GALERIJA ORSOLA I ETNOGRAFSKI MUZEJ

Izvor/i bespovratnih sredstava: Prvu fazu uređenja Gradske Galerije sufinancirala je Istarska županija s 50.000,00 kn (2014.) a preostali iznos od 9.727,11 kn za završne radove za 1.fazu uređenja osiguran je iz proračuna Grada Buja.

Ciljevi projekta: Gradska Galerija Orsola je otvorena 2010. godine i od osnutka promovira domaće i inozemne likovne produkcije raznih autora, a nakon duže godina i Etnografski muzej. Preuređenje galerije Orsola izvršeno je 2014. godine i bilo je potrebno radi valorizacije baštine grada i, zajedno s Etnografskim muzejem, radi obogaćivanja kulturno-turističke ponude našeg područja. Poboljšani uvjeti danas omogućuju organiziranje većih izložbi te veću posjećenost turista ali i svih ljubitelja umjetnosti i tradicije.

Infrastrukturne investicije: Za rekonstrukciju Etnografskog muzeja i prostora Gradske Galerije utrošeno je oko 380.000,00 kn iz gradskog proračuna. Naknadno je 2014. izvršeno i preuređenje Gradske Galerije sa 50.000,00 kn sredstvima koje nam je dodjelila Istarska županija.

Projekt vodio: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

5. PARENZANA: PARENZANA I, PARENZANA II I PARENZANA MAGIC-FRIENDLY BIKE CENTAR

Izvor/i bespovratnih sredstava: EU OP SI-HR 2007-2013 za prekograničnu suradnju Slovenija – Hrvatska za cjelokupni projekt: za prvi projekt Parenzana I, za drugi projekt Parenazan II i za treći projekt Parenzana Magic. Dodatno, za potrebe projekta Parenzana Magic za obnovu stare škole u Tribanu i prenamjenu u Parenzana Friendly Bike Centar, financijsku potporu dali su Istarska Županija, Ministarstvo turizma preko Fonda za razvoj turizma 2014. i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Trajanje projekta: Parenzana I od travnja 2006. do lipnja 2008.; Parenzana II od rujna 2009. do ožujka 2012. i Parenzana Magic od siječnja 2014. do listopada 2015.

Ciljevi i partneri projekta: „Parenzana Magic“ nastavak je projekta PARENZANA I „Put zdravlja i prijateljstva“ (program INTERREGIIIA Program za susjedstvo SLO-HU-CRO 2004-2006), te projekta Parenzana II „Ponovno oživljavanje puta zdravlja i prijateljstva“(program IPA SI-HR 2007-2014) tijekom kojih su učinjene predradnje za ostvarenje glavnog cilja projekta, odnosno revitalizaciju trase stare željezničke pruge Parenzane putem integrirane turističke ponude i dugoročne prekogranične suradnje, te povećanje sportskih događanja u Istri, u suradnji s vodećim partnerom Istarskom županijom, s partnerima iz Hrvatske gradovi (za Parenzanu Magic: gradovi Buje i Poreč i općina Motovun; i s partnerima iz Slovenije (općine Kopar, Piran i Izola.)

Aktivnosti:

  • -Parenzana I „Put zdravlja i prijateljstva“: revitalizirana je trasa nekadašnje željezničke pruge Parenzane, osposobljeno je 60-ak kilometara trase koja do tada nije bila u funkciji i to od slovensko-hrvatske granice do Vižinade, na području općina Vižinada, Karojba, Motovun, Oprtalj, Grožnjan, te gradova Umag i Buje (Grad Buje nije bio partner u ovom projektu). Trasa je tom prilikom prenamijenjena u pješačku i biciklističku stazu, vijadukti i mostovi su osigurani ogradama, a tuneli osvijetljeni solarnom rasvjetom. U Livadama je uređen mali multimedijalni muzej posvećen Parenzani, a pruga je dobila i svoju neobičnu istraživačku igru – Parenzana Kod. Istovremeno, slovenski partneri su uredili 20-ak kilometara trase na području Republike Slovenije. Ukupna vrijednost EU projekta: 1.310.000kn.
  • -Parenzana II „Ponovno oživljavanje puta zdravlja i prijateljstva“: Grad Buje u suradnji s Istarskom Razvojnom Turističkom Agencijom (IRTA) organizirao edukaciju za Bike Vodiče a jedan od njih je nakon edukacije angažiran da redivito prati stanje Parenzane i po potrebi pomaže biciklistima na trasi. Tijekom projekta izrađeno je Idejno riješenje za prenamjenu stare škole u Tribanu u centar za bicikliste (centar je kasnije otvoren, tijekom projekta Parenzana Magic). Ostali projektni partneri (Istarska županija, Grad Poreč, Općina Vižinada, Općina Oprtalj, Općine Kopar, Izola i Piran) izradili su info table, postavili su opremu za odmorišta, postavili su vidikovce i info kioske, izradili su City Bike sustav za pametno parkiralište, te je postavljena maketa lokomotive u Vižinadi, obnovljen je srušeni most u Livadama i opremljen muzej Parenzana. Ukupna vrijednost EU projekta: 5.030.000kn.
  • -Parenzana Magic: Grad Buje kao partner na projektu organizirao je niz aktivnosti među kojima je izrada self-guided aranžmana za bicikliste; sudjelovanje Direktora TZ Buje i biciklista iz Tribana na studijsko putovanje u Bolzanu na kojem su koji upoznali način rada i promocije bike destinacije te vođenje bike-centra s ciljem da svoje znanje prenesu u Tribanu za potrebe novootvorenog Parenzana Friendly Bike Centra; međunarodna biciklijada na relaciji Buje-Triban-Kaldanija-Plovanija-Lucija-Kanegra; sudjelovanje na radionicima i aktivnostima svih partnera. Ukupna vrijednost EU projekta: 3.868.443,15 kn.

Infrastrukturne investicije za Grad Buje: u 2015. godini okončani su svi radovi obnove stare škole u Tribanu koja je prenamjenjena u prenoćište za bicikliste takozvani Parenzana Friendly Bike Centar te je okončano i opremanje soba. Parenzana Friendly Bike Centar u Tribanu osigurava dodatnu komparativnu vrijednost jer centar pruža specifične usluge biciklistima i svim ljubiteljima prirode i sporta u cilju razvoja jedne od najznačajnijih i najljepših biciklističkih trasa Europe.

Kandidiranje i traženje fondova: za daljnji razvoj destinacije kandidirali smo Rekonstrukciju objekta pored Centra Parenzana i prenamjenu u spremište/servis za bicikle na Javni poziv Ministarstva turizma koje je za 2017. odobrilo sredstva u ukupnom iznosu od 270.000,00 kn. (vidi „Kapitalne investicije - u provedbi“)

Status izvješćivanja: za svaki pojedinačni projekt sva izvješća su uredno poslana svakom tijelu koje je dodijelilo bespovrtana sredstva, provedene su sve terenske kontrole te su sva tijela odobrila sva izvješća.

Status apsorpcije sredstava:
Svako dole navedeno tijelo doznačilo je na račun Grada sva ugovorena sredstva u ukupnom iznosu od:

  • EU IPA SI-HR za projekt Parenzana II: 148.500,00kn
  • EU OP SI-HR za projekt Parenzana Magic: 532.409kn od kojih 382.500kn za Parenzana Friendly Bike Centar
  • HR pomoći i donacije za Parenzana Friendly Bike Centar: 1.400.061,66kn i to:
  • - Fond FZOEU, 200.061,66kn;
  • - Ministartsvo turizma, 600.000,00kn;
  • - Istarska Županija, 600.000,00kn;

Iznos obveznog učešća Grada Buja za sufinanciranje aktivnosti unutar projekta Parenzana Magic je cca 12.500 kn.

Ukupna investicija od 1.938.952,00 kn za prenamjenu škole u Parenzana Friendly Bike Centar sufinancirana je u iznosu od 1.782.561, 66 kn, a iznos učešća Grada Buja bio je 156.390,34 kn.

Projekt vodio: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

6.REKONSTRUKCIJA KULE I OBJEKTA DO KULE SV. MARTINA U BUJAMA

Izvori bespovratnih sredstava: rekonstrukcija Kule Sv.Martina dovršena je 2014., a prva faza rekonstrukcije kuće do Kule Sv.Martina dovršena je 2015. U Kulu Sv.Martina počelo se ulagati godine 2010. kada je krenula izrada analiza i potrebnih elaborata za planiranje radova rekonstrukcije. Za rekonstrukciju Kule Sv.Martina i 1.fazu rekonstrukcije kuće do Kule uloženo je 1.343.549,75 kn. Investiciju su sufinancirali, od 2010. nadalje, Ministarstvo kulture (340.000,00 kn), Istarska županija (150.000,00 kn) i Regija Veneto (525.763,75 kn); iznos učešća Grada Buja: 327.786,00 kn.

Ciljevi projekta: nakon izrade svih potrebnih elaborata za sanaciju i konzervaciju Kule Sv.Martina, koji su izrađeni u razdoblju od 2010.-2011. uz financijsku pomoć Regije Veneto, godine 2014. sredstvima Ministarstva kulture, Istarske županije i vlastitim sredstvima okončana je cjelokupna obnova Kule (međukatske konstrukcije su bile potpuno srušene kao i dio poda u unutarnjem djelu kule, na vanjskim i unutarnjim zidovima bile su vidljive pukotine i mjestimice padanje kamenja i sl.). Nakon obnove Kule nametnula se potreba da se sanira i objekt-kuća uz Kulu Sv.Martina s ciljem da se kulturno dobro sadržajno obogati (u prizemnoj prostoriji kuće nalazi se krušna peć a širina polukružnog izbočenja odnosno same peći iznosi 3 metara) i da taj objekt služi za pružanje popratnih usluga posjetiteljima Kule (suvenirnica, WC, garderoba i sl.) i kao dodatni prostor za manifestacije i popratne kulturne programe koji bi se organizirali da se obogati kulturna ponuda Kule i starogradske jezgre općenito. Prva faza rekonstrukcije kuće do kule dovršena je 2015.

Aktivnosti: /

Infrastrukturne investicije: izvršeni su prvi nužni radovi očuvanja i sanacije kuće do Kule Sv.Martina i to sanacija zidova i statičko ukrućenje, a ostaje za završiti još veći dio radova sanacije i to sanacija ostalih zidova, uređenje otvora, izrada poda prizemlja, montaža nove međukatne konstrukcije, uređenje interijera, montiranje unutarnjeg stubišta, rekonstrukcija krušne peći i sve instalacije. U istom razdoblju izvršeni su radovi na starom groblju koje je preuređeno u spomen-park i uređen je parking u blizini.

Status izvješćivanja: sva izvješća su uredno poslana, provedene su sve terenske kontrole.

Status apsorpcije sredstava:
Svako navedeno tijelo u tablici doznačilo je na račun Grada sva ugovorena sredstva.

Kandidiranje i traženje fondova: za daljnje i završne radove i u svrhu poboljšanja turističke ponude, regija Veneto zajedno s partnerima Istarskom županijom kandidirala je projekt GoForth na EU program Adrion, a unutar tog projekta predviđen je iznos od oko 60.000 Eura za završne radove odnosno za obnovu 2.kata kuće i opremanje objekta do kule Sv.Martina.

Projekt vodio: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

7. KANALIZACIJSKI SUSTAV I PRIKLJUČNI KOLEKTORI ZA NASELJA MONTE BASTER, KRUJ I STANZIA ROSSA

Izgradnja kanalizacijskog sustava i priključnih kolektora za naselja Monte Baster, Kruj i Stanzia Rossa

Izvor/i bespovratnih sredstava: ukupna investicija od oko 2.000.000,00 kn sufinancirana je u cijelosti od strane poduzeća „Hrvatske Vode“.

Ciljevi projekta i infrastrukturne investicije: Godine 2011. putem poduzeća „6.maj“ prijavljen je projekt izgradnje kanalizacijskog sustava na javni natječaj državnog poduzeća Hrvatske Vode za financiranje komunalne infrastrukture i projekt izgradnje kanalizacijskog sustava za naselja Monte Baster i Kruj uvrštena je u Plan i program Hrvatskih Voda, a do kraja godine i realiziran.
Godine 2013. sukladno novom Zakonu o vodama, kojim je propisano da se komunalna djelatnost mora odvojiti od djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, osnovano je trgovačko društvo „6.maj odvodnja d.o.o.“, sa sjedištem u Umagu, u vlasništvu svih gradova i općina sa područja cijele Bujštine. Društvo „6.maj odvodnja“ d.o.o. nastavilo je s provedbom plana intenzivnog razvoja kanalizacijskog sustava i 2015. okončani su svi radovi na priključnom kolektoru fekalne kanalizacije u naseljima Kruj i Stanzia Rossa.

8. KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KRŠETE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – IPARD (MJERA 301)

Izvor/i bespovratnih sredstava za ugovoreno razdoblje: IPARD program-Mjera 301 (Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju APPRRR) Trajanje projekta: 02.01.2014.-30.06.2016.

Ciljevi i partneri projekta: radovi su započeti 2014. godine kada se krenulo sa izgradnjom Kanalizacijskog sustava naselja Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Kanalizacijski sustav naselja Kršete se sastoji od kanalizacijske mreže (gravitacijski kolektori) ukupne duljine 1.223,39 m i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem otpadnih voda. Izgradnjom kanalizacijskog sustava u naselju Kršete zamijenjene su postojeće septičke jame u naselju, s mogućnošću priključenja četrdesetak objekata, postavljeni su preduvjeti za daljnji razvoj naselja te je osigurana učinkovita zaštita izvorišta pitke vode, podzemnih voda i okoliša na širem području naselja.

Vrijednost cjelokupne investicije: 4.266.983,47 kn; učešće Grada: 611.663,64 kn.

Aktivnosti: /

Infrastrukturne investicije: 2016. završena je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kršete i gravitacijski kolektori, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa ispustom, te gravitacijski kolektori izvan naselja Kršete koji nisu bili predmet projekta.
Na trasi kanalizacijske mreže izvedeni su izvodi kućnih priključaka. Uređaj za pročišćavanje je MBR tehnologije (Membranski Bio Reaktor) s biološkom obradom s aktivnim muljem.

Status izvješćivanja: izvješće je uredno poslano Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju APPRRR koja je dodijelila bespovrtana sredstva u iznosu od 3.655.319,83kn; provedena je terenska kontrola te je izvješće odobreno.

Status apsorpcije sredstava:
Sva ugovorena sredstva u iznosu od 3.655.319,83kn doznačena su na račun Grada. Projekt je realiziran iz kredita koji je Gradu odobrila Istarska Kreditna Banka IKB Umag, na osnovu odobrenja projekta od strane APPRRR-a, pa se doznačenim sredstvima zatvorio kredit.

Projekt vodio/vodila: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

9. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE) I ENERGETSKA UČINKOVITOST (ENU) U OBITELJSKIM KUĆAMA

Sufinancirano korištenje Obnovljivih izvora energije (OiE) i povećanje Energetske učinkovitosti (EnU) u obiteljskim kućama

Izvor/i bespovratnih sredstava:
2014.: iznos od 296.282,00 kn za Program korištenja OiE u obiteljskim kućama i iznos od 636.889,65 kn za Program povećanja EnU obiteljskih kuća, sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) koji je korisnicima odobrio 40% sredstava a Grad Buje 10% sredstava.
2015.: iznos od 325.324,57 kn za oba Programa, sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) koji je korisnicima odobrio 40% sredstava a Grad Buje 10% sredstava.

Ciljevi projekta i investicije:
Početkom 2014. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) raspisao je natječaj na koji je Grad Buje kandidirao projekt sufinanciranja korištenja Obnovljivih izvora Energije (OiE) i povećanje Energetske Učinkovitositi (EnU) za vlasnike obiteljksih kuća na području Buja. Projekt je odobren te je Grad Buje raspisao prvi krug natječaja za građanstvo a po obradi prijava i pregleda lokacije potpisani su ugovori s korisnicima koji su zadovoljili kriterije natječaja (6 ugovora za Program korištenja OiE i 4 ugovora za Program povećanja EnU obiteljskih kuća). Krajem iste godine Grad Buje je raspisao i drugi krug natječaja iz istih navedenih programa i po obradi prijava i pregleda lokacije potpisani su ugovori s korisnicima koji su zadovoljili kriterije natječaja (3 ugovora za Program korištenja OiE i 5 ugovora za Program povećanja EnU obiteljskih kuća).

Projekt vodio/vodila: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

10. KAŠTEL ROTA U MOMJANU

Izvor/i bespovratnih sredstava za ugovoreno razdoblje:
a) za izradu dokumentacije od 1.02.2015-20.11.2015. bespovratna sredstva su dali Ministartsvo kulture (250.000,00kn) i Istarska Županija (50.000,00kn)
b) za Prvu fazu sanacije od 30.5.2016.-25.11.2016. bespovratna sredstva su dali Ministarstvo kulture (250.000kn) i Istarska županija (200.000kn) a razlika (200.000kn) je financirana iz proračuna Grada.

Ciljevi i partneri projekta: nakon izrađene potrebne dokumentacije za planiranje radova sanacije započeta je sanacija Kaštela Rota zbog visokog stupnja ugroženosti i radi valorizacije kaštela u kulturne i turističke svrhe.

Aktivnosti: nakon prvih geotehničkih elaborata i analiza terena, koji su izrađeni u razdoblju od 2010.-2011. uz financijsku pomoć Regije Veneto od 150.000,00kn, u 2015. godini uz financijsku pomoć Ministarstva kulture i Istarske županije izrađena je završna dokumentacija potrebna za planiranje radova sanacije: elaborat mehaničke otpornosti stijene, skeniranje matične stijene, inženjerskogeološki elaborat i projekti osiguranja stijenskog pokosa s analizom stabilnosti, svi prijeko potrebni radi definiranja stupnja ugroženosti Kaštela i stijene te definiranja prioriteta za sanaciju i očuvanje kulturnog dobra.
Dodatno, u 2015. godini Grad Buje je pokrenuo 1.ciklus predavanja o Kaštelu Rota u suradnji s ZT Momjan i POU Buje radi promicanja vrijednosti kulturne baštine i radi informiranja javnosti o povijesti kaštela, u 2016. nastavljen je ciklus predavanja i organiziran drugi po redu u režiji POU Buje i u suradnji s Gradom Buje i ZT Momjan te je 2017. godine POU Buje u suradnji s Gradom Buje i ZT Momjan pokrenulo i treći ciklus predavanja.

Infrastrukturne investicije: nakon izrade svih elaborata i projekata u prethodnim godinama, zaključeno je da cjelokupna investicija sanacije i restauracije pokosa, plaštova i kule iznosi oko 2.600.000kn. U 2016. krenulo se s Prvom fazom sanacije, najprije sa zahtjevnim čišćenjem raslinja u širini od cca 4,5 m za potrebe izrade pristupnog puta do Kaštela Rota te sa strojnim poravnavanjem trase zbog izrazito velikog i polegnutog raslinja. Potom su odrađeni prvi radovi sanacije i to: geomehanička sanacija stijenskog pokosa ispod Kaštela Rota; popunjavanje šupljina jastucima od mlaznog betona u više slojeva s prethodnim umetanjem armature; zaštita južnog pokosa (uz kulu) štapnim sidrima a svi radovi usklađeni su sa smjernicama konzervatora u suradnji s Konzervatorskim odjelom iz Pule.

Status izvješćivanja: sva izvješća su uredno poslana svakom tijelu koje je doznačilo bespovrtana sredstva, provedene su sve terenske kontrole te su sva tijela odobrila izvješća.

Status apsorpcije sredstava:
U 2015. godini svako dole navedeno tijelo doznačilo je na račun Grada sva ugovorena sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00kn:
-Ministartsvo kulture, 250.000,00kn
-Istarska Županija, 50.000,00kn
U 2016. godini svako dole navedeno tijelo doznačilo je na račun Grada sva ugovorena sredstva u ukupnom iznosu od 450.000,00kn:
-Ministartsvo kulture, 250.000,00kn
-Istarska Županija, 200.000,00kn

Kandidiranje i traženje fondova: za daljnje i završne radove kandidirali smo 2.fazu obnove na Javni poziv Ministarstva kulture i Istarske županije koji su za 2017. odobrili sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn. (vidi Kapitalne investicije - u provedbi
Vezano za EU fondove dio radova za 2.fazu obnove kandidirani su na javni poziv Regije Veneto krajem 2016., a dio radova kandidirat će se unutar projekta „Kašteli Sjevernog Jadrana“ kojeg će Istarska županija prijaviti na EU program Italija-Hrvatska.

Projekt vodio/vodila: UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

11. EU PROJEKTI ZA CIVILNO DRUŠTVO, ZA MLADE I STARIJE GRAĐANE OD 2010. NADALJE - ukupno preko 1MIL kn

1. ECOFOOD Zdrava hrana u školama (trajanje 2010-2011): EU sredstva 50.000,00kn

2. PLANET.EU uključivanje u mrežu EU gradova (2010.-2013.): EU sredstva 10.000,00kn

3. CORNER.EU europski volonteri u Bujama (2011.-2012.): EU sredstva 264.000,00kn

4. ULTIMATE razmjena mladih iz EU (2011.): EU sredstva 78.350,00kn

5. GRUNDTVIG G&G informatika za starije osobe (2011.-2013.) EU sredstva 82.500,00kn

6. BALCAN DEVELOPMENT suradnja za osnivanje LAG-a (2011.-2013.) EU sredstva 97.500,00kn

7. AGE umrežavanje i aktivnosti za starije osobe (2013.) EU sredstva 187.500,00kn

8. EU-NET europski gradovi za učinkovito kandidiranje projekata (2013.) EU sredstva 5.000,00kn

9. KYTE mladi i EU (2013.-2014.) EU sredstva 5.000,00kn

10. EMPLOYOUTH zapošljavanje mladih (2013.-2014.) EU sredstva 10.000,00kn

11. Heritage Life promicanje kulturne baštine EU sredstva 150.822,00kn

12. REVITAS opremanje TZ Buje (2010.-2013.) dobivena IT oprema u vrijednosti od 35.000,00kn

13. Sutra radim-praksa do uspjeha (2012.) dobivena oprema za GŠ Buje, vrijednosti cca 50.000,00kn

14. CAMPUS TALENTI besplatno sudjelovanje mladih na kampus talenata u Regiji Veneto (2012.)

15. Razvoj volonterstva u Istri - Umag i Buje povezani volontiranjem (2014.-2015.)

16. Razvoj filantropije – Supportive and sustainable communities (2014.-2015.)

EU PROJEKTI ZA CIVILNO DRUŠTVO Projekti Grad Buje - Buie